Den internationella minnesdagen för människor som fallit offer för våldsdåd relaterade till religion eller andra trosuppfattningar: uttalande från den höga representanten på Europeiska unionens vägnar

In other languages: EN BGGRESFRRUSCSDEITRO AR ZH FA ET FI

På den internationella minnesdagen för människor som fallit offer för våldsdåd relaterade till religion eller andra trosuppfattningar vill vi hedra de människor som mist livet eller som utsätts för attacker, hotas eller förföljs på grund av sin religion eller trosuppfattning.

Alltför många människor i världen diskrimineras just på grund av vilka de är och vad de tror eller inte tror på. Förföljelser riktas mot människor som utövar sin religion eller trosuppfattning genom gudstjänst och utbildning, och mot människor som byter eller lämnar sin religion eller trosuppfattning.

Angrepp mot enskilda personer som grundar sig på deras religion eller trosuppfattning kan inte accepteras, inte heller våldshandlingar som begås med en troslära, en religiös föreskrift eller en sedvänja som förevändning.

I samband med covid-19-pandemin har vi bevittnat konspirationsteorier och skuldbeläggande av religiösa samfund och trossamfund. Det har bidragit till den kraftiga ökningen av offentliga uttryck för religiöst hat som innebär uppvigling till diskriminering, fientlighet eller våld. Sådana fenomen är ofta tidiga varningssignaler om våldsangrepp och andra former av brott mot eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Samtidigt spelar religiösa aktörer en grundläggande roll när det gäller att tillhandahålla nödhjälp och sociala tjänster, och på så sätt bidrar de till den globala kampen mot pandemin.

Genomförandet av EU:s riktlinjer för främjande och skydd av religions- och trosfrihet ligger till grund för vårt engagemang. Vi strävar efter att ta itu med alla former av förföljelse och diskriminering av enskilda personer genom EU:s åtagande för multilateralism och vårt deltagande i FN:s forum för mänskliga rättigheter och FN-ledda initiativ.

Under de senaste tio åren har EU genom det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR) finansierat projekt som rör religions- och trosfrihet till ett värde av över 22 miljoner euro i alla regioner i världen. Dit hör bland annat åtgärder för att motverka hatpropaganda och främja dialog mellan olika samfund och religioner.

EU kommer att fortsätta sitt arbete både på hemmaplan och i omvärlden för att bekämpa diskriminering och hatpropaganda på grund av religion eller trosuppfattning, motverka strafflöshet och stärka ansvarsskyldigheten.


Källa: Europeiska unionens råd

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal