Ομιλία Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου κατά την Θείαν Λειτουργίαν εν τω Καθεδρικώ Ναώ της Αγίας Τριάδος | ΦΩΤΟ


Ὁμιλία Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου

Παναγιώτατε Δέσποτα!

Τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ πανσεβάστου Προκατόχου Σας Ἁγίου Ἀποστόλου Στάχυος, Ἐπισκόπου Βυζαντίου, ἔχουμε τὴν ἰδιαίτερη ἀγαλλίαση καὶ τὴν ὑψίστη εὐλογία νὰ προΐστασθε τῆς Θείας Εὐχαριστίας στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς, κυκλούντων τὴν Ὑμετέραν προσκυνητὴν Κορυφὴν περὶ τὸ ἱερὸν Θυσιαστήριον τῶν μελῶν τῆς Τιμίας Συνοδείας Σας καθὼς καὶ τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς ἡμῶν Συνόδου.

Σήμερα ὄντως ὁ Ναὸς αὐτὸς εἶναι Καθεδρικός, διότι ὁ κοσμῶν τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει Οἰκουμενικὴ Καθέδρα κοσμεῖ καὶ αὐτόν, τὸν λαμπρύνει, τὸν τιμᾶ καὶ τὸν ἁγιάζει λειτουργικῶς. Σήμερα ἡ Θεία Λειτουργία ἔχει ἔκτακτη χάρη καὶ λαμπρότητα καὶ δόξα! Σήμερα θὰ τολμούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι «ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, καὶ δόξης Κυρίου ἐπλήσθη ἡ Σκηνή»! (Ἐξοδ. 40, 34). Ἡ νεφέλη τῆς χάριτος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἱδρυτοῦ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ Στάχυος τοῦ πρώτου Ἐπισκόπου αὐτῆς, τὴν ὁποία μᾶς ἐφέρατε Ἐσεῖς, Παναγιώτατε, ἀπὸ τὸ Σεπτὸ Κέντρο σὲ αὐτὴ τὴν ἱερὰ Σκηνὴ ὅπου συναχθήκαμε, τὸν ἱερὸ δηλαδὴ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸν ὁποῖο ὕψωσε ἐδῶ στὴν κορυφαία μεγαλούπολη τοῦ Νέου Κόσμου, πρὸς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Ἑνὸς καὶ Μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἡ εὐσέβεια, ἡ φιλοτιμία, ἡ θυσιαστικὴ γενναιοδωρία καὶ ἡ παραδειγματικὴ φιλογένεια τῶν πρωτοπόρων μεταναστῶν πατέρων μας.

Πάσχα ἔχουμε σήμερα, Παναγιώτατε! Πάσχα διπλό! Πάσχα λόγῳ τοῦ Ἀναστασίμου χαρακτῆρος τῆς Κυριακῆς. Ἀλλὰ καὶ Πάσχα λόγῳ τῆς παρουσίας ἀνάμεσά μας τοῦ Πρώτου τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ Ὑπάτου τοῦ Γένους μας! Εὐλογημένη ἡ ἔλευση καὶ εὐλογημένη ἡ ἐν μέσῳ ἡμῶν σεβασμιοπόθητος σωματικὴ παρουσία Σας, Παναγιώτατε!

Ὡς εὖ παρέστητε! Εἰς τὰ ἴδια! Εἰς τὴν προσφιλῆ Ἐπαρχία τοῦ Θρόνου Σας! Εἰς τὰ τέκνα Σας! Τὰ διψῶντα νὰ χαροῦν τὸ φωτεινὸ πρόσωπό Σας, νὰ γευθοῦν ἐκ τοῦ πλησίον τὴν Πατρική Σας στοργή, νὰ ταμιεύσουν τὸ λόγο τῆς παρακλήσεως καὶ διδαχῆς Σας, νὰ ἀσπασθοῦν τὴν ἁγία δεξιὰ ποὺ ἐπὶ τριάντα ἤδη ὁλόκληρα χρόνια κρατεῖ μὲ στιβαρότητα, συχνὰ ἐν μέσῳ καταιγίδων, τὸ πηδάλιο τοῦ πλοίου τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ δεχθοῦν τὴν πολύτιμη Πατριαρχική Σας εὐλογία!

Τὰ συλλειτουργοῦντα μαζί Σας σήμερα, Παναγιώτατε, σεβάσμια Μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς μας Συνόδου αἰσθάνονται ὑπερεκπερισσοῦ εὐλογημένα, διότι δὲν προΐσταται αὐτῶν ὁ τοπικός τους Πρόεδρος, ἀλλ᾽ ὁ Πρόεδρος τῶν Προέδρων, ὁ Πρῶτος τῶν Πρώτων, ὁ Ὑπερτιμότερος τῶν Ὑπερτίμων.

Ἐξ ὀνόματός τους διερμηνεύω τὰ πλημμυροῦντα τὶς καρδιές ὅλων μας αἰσθήματα θείας εὐφροσύνης καὶ πνευματικῆς πληρότητος καὶ εἰλικρινοῦς πρὸς τὴν Παναγιότητά Σας ἀφοσιώσεως καὶ εὐγνωμοσύνης.

Ἀλλὰ καὶ οἱ Ἄρχοντες τοῦ Θρόνου, τὸ Τάγμα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, σεμνύνεται σήμερα μὲ τὴν παρουσία Σας, Παναγιώτατε, τῆς εὐσεβοῦς Πηγῆς τοῦ Γένους, καὶ συνεορτάζει μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμό. Πολὺ περισσότερον μάλιστα διότι Ἐσεῖς πρόκειται νὰ προσθέσετε μετὰ ἀπὸ λίγο διὰ τῆς νενομισμένης χειροθεσίας 50 νέα Μέλη στὶς τάξεις τους. Οἱ Ἄρχοντές μας, Παναγιώτατε, Ἐσεῖς τὸ γνωρίζετε καλλίτερα ἀπὸ κάθε ἄλλο, εἶναι διακεκριμένοι παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, πιστὰ καὶ ἀφοσιωμένα μέλη τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ προσφέρουν ἀνεκτίμητη ὑποστήριξη καὶ βοήθεια, ἠθική, οἰκονομική, νομικὴ καὶ λοιπή, τόσο στὶς εὐλογημένες Κοινότητές μας καὶ τὴν Ἱερά μας Ἀρχιεπισκοπή, τὴ Θεολογική μας Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τὰ Σχολεῖα καὶ λοιπὰ Ἱδρύματά μας, ὅσο καὶ στὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τοῦ ὁποίου ἀφοσιωμένα τέκνα αἰσθάνονται καὶ εἶναι καὶ μὲ πολλὴ ὑπερηφάνεια τὸ ὑπογραμμίζουν σὲ κάθε εὐκαιρία. Εἶναι στῦλοι καὶ ἑδραιώματά μας σὲ κάθε θεοφιλῆ μας ἐνέργεια καὶ πρωτοβουλία Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Ἐθνικοῦ χαρακτῆρος, καὶ τιμοῦν τὸ Ἑλληνορθόδοξον ὄνομα στὴν πλουραλιστικὴ Ἀμερικανικὴ κοινωνία. Δῶστε τους, παρακαλοῦμε, ὁλοκάρδια τὴν εὐλογία Σας, ὥστε καὶ τοῦ λοιποῦ «περισσεύειν μᾶλλον» εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν.

Μὲ τὴν εὐκαιρία ἐκφράζω ὅλων μας τὴν χαρὰ καὶ εὐγνωμοσύνη μου γιὰ τὴν ἀπόφασή Σας, Παναγιώτατε, νὰ τιμήσετε τὸν ἀγαπητό μας Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης π. Χριστοφόρο Οἰκονομίδη, καθὼς καὶ τὸν καλῶς Προϊστάμενο τοῦ Καθεδρικοῦ μας Ναοῦ π. Νικόλαο Καρλοῦτσο. Ἡ πρὸς αὐτοὺς Πατριαρχικὴ ἀναγνώρισις καὶ τιμὴ ἀντανακλᾶ σὲ ὅλο τὸν εὐαγῆ ἱερὸ Κλῆρο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Αἰσθανόμεθα καὶ γι᾽ αὐτὸ εὐγνώμονες ἀπέναντί Σας. Ἔχουμε τὴν πληροφορία ὅτι καὶ γιὰ τὴν ἀκάματη Πρόεδρο τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Συμβουλίου ἐρίτιμο κ. Στέλλα Παντελίδου ἡ πατρική Σας ἀγάπη ἔχει ἑτοιμάσει μία εὐχάριστη ἔκπληξη. Γιὰ ὅλα Σᾶς εὐχαριστοῦμε!

Περαίνων, ἀφοῦ Σᾶς εὐχηθῶ ἐκ μέρους ὅλων τῶν συμπροσευχομένων σήμερα μαζί μας καὶ ἐκ μέρους ὅλου τοῦ πληρώματος τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἱερᾶς Ἐκλογάδος θερμότατο τὸ Ὡς Εὖ Παρέστητε!, Σᾶς παρακαλῶ νὰ μᾶς στηρίξετε καὶ φωτίσετε μὲ τὸν ἐμπνευσμένο Πατριαρχικό Σας λόγο καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύσετε μὲ τὴν ἀνεκτίμητη Πατριαρχική Σας εὐχὴ καὶ εὐλογία! Ἰδοὺ ἡμεῖς τὰ τέκνα Σας, Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα!

Όλα τα νέα για την επίσημη επίσκεψη του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου στις ΗΠΑ (23 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2021).

Oct 31: Patriarchal Divine Liturgy and Investiture of the 2020/2021 Archon Classes

Πηγή: goarch.org

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal