Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

In other languages: EN


Ἀριθ. Πρωτ. 217/2021

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ

τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

14 Σεπτεμβρίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι» (Εἰσοδικὸ τῆς ἑορτῆς).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Ἡ ἑορτὴ τῆς παγκοσμίου ὑψώσεως τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ ἀποτελεῖ σημαντικὸ σταθμὸ κατὰ τὸ λειτουργικὸ ἔτος τῆς ἐκκλησίας καὶ ὁρόσημο τῆς ἐν Χριστῷ πορείας μας. Ἡ ὕψωση τοῦ σταυροῦ μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἀνέβηκε γιὰ νὰ σταυρωθεῖ ἐπάνω στὸ σταυρό, ἕνα ὄργανο αἰσχύνης καὶ θανάτου, γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὸ θάνατο, δίνοντας τὸ παράδειγμα τῆς τέλειας θυσιαστικῆς ἀγάπης, ὁδηγώντας μας μὲ ἀσφάλεια στὴν αἰώνια ζωή. 

Σὰν ὀρθόδοξοι χριστιανοί, πανηγυρίζουμε τὴν ἑορτὴ τοῦ τιμίου σταυροῦ συνδυάζοντας τὴ νηστεία τῆς ἡμέρας μὲ τὴ χαρὰ τῆς θαυματουργικῆς εὑρέσεως τοῦ ζωοποιοῦ σταυροῦ ἀπὸ τὴν ἁγία Ἑλένη. Γεμίζουμε τοὺς ναούς μας μὲ εὔοσμο βασιλικό, ἐκεῖνο τὸ φυτὸ ποὺ ἀφθονοῦσε στὸν τόπο τῆς σταυρώσεως, γιὰ νὰ μᾶς θυμίζει τὴ ζωοποιὸ δύναμη τοῦ σταυροῦ, ἀλλὰ καὶ τὴ γλυκύτητα τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου μας πρὸς ὅλους.

Αὐτὴ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ σταυροῦ πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ σχολὴ ὀνομάζεται Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Διότι ἡ σχολὴ μας στὴ Βοστώνη ἀποτελεῖ ἐκεῖνο τὸν ἱερὸ τόπο ὅπου διδάσκεται ἡ παράδοση τῆς ἀγάπης καὶ τῆς διακονίας, οἱ ὁποῖες ρέουν ἄφθονα ἀπὸ τὸ σταυρὸ ἐπάνω στὸ Γολγοθᾶ, ὅπως ἀκριβῶς τὸ τίμιο αἷμα τοῦ Κυρίου ρέει ἀπὸ τὸ τραχὺ ξῦλο ὡς ποταμὸς ἐλέους καὶ οἰκτιρμῶν γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο.

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, προτρέπω ὅλες τὶς οἰκογένειες παντοῦ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ νὰ ὑποστηρίξουν τὴν ἀγαπημένη μας Σχολή μὲ προσευχή, ἀλλὰ καὶ μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο. Διότι ὅλοι ἔχουμε νὰ ὠφεληθοῦμε ἀπὸ τὴν ποιοτικὴ ἐκπαίδευση καὶ κατάρτιση τῶν κληρικῶν μας στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γιὰ νὰ κηρύττεται καὶ νὰ διδάσκεται πάντοτε τὸ μεγάλο μάθημα τῆς ἀγάπης, ὅπως αὐτὸ ἀναδεικνύεται κατὰ τὴν παγκόσμια ὕψωση τοῦ σταυροῦ. Ἂς μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεὸς νὰ προσκυνοῦμε πάντοτε «τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι»!

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Πηγή: goarch.org

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal