Ανακοίνωση για τις επικείμενες επισκέψεις του Οικουμενικού Πατριάρχου στη Βουδαπέστη και την Μπολόνια

In other languages: ENBG


Ἀνακοινοῦται ὅτι τήν Παρασκευήν, 10ην Σεπτεμβρίου 2021, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀναχωρεῖ εἰς Βουδαπέστην διά νά παραστῇ καί νά ὁμιλήσῃ εἰς τάς καταληκτηρίους ἐκδηλώσεις τοῦ Διεθνοῦς Εὐχαριστιακοῦ Συνεδρίου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τῇ παρουσίᾳ τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, ὁ Πατριάρχης θά ἔχῃ ἐπικοινωνίαν καί συνεργασίαν μέ τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, τό Κοινοβούλιον καί τήν Κυβέρνησιν τῆς Χώρας διά θέματα τῆς ἐν Οὑγγαρίᾳ Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας καί θά θεμελιώσῃ τόν ναόν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τούς χώρους τοῦ εὐμεγέθους ἀκινήτου τό ὁποῖον ἡ Κυβέρνησις ἐδώρησεν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διά τάς ἀνάγκας τῆς Ἐξαρχίας.

Ἐκεῖθεν ἡ Α.Θ.Παναγιότης θά μεταβῇ εἰς Bologna τῆς Ἰταλίας διά νά συμμετάσχῃ καί νά ὁμιλήσῃ εἰς τό Διαθρησκειακόν Φόρουμ τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῆς G20.

Πλείονα θά δημοσιευθοῦν μετά τήν ἐπιστροφήν τοῦ Παναγιωτάτου, προβλεπομένην διά τήν 15ην τ.μ.

Συνοδοί εἰς τήν επίσημον αὐτήν Πατριαρχικήν ἀποδημίαν θά εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 8ῃ Σεπτεμβρίου 2021

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Πηγή: ec-patr.org

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal