Χαλάρωση τῶν μέτρων γιὰ τὶς Θρησκεῖες εἰς τὸ Βέλγιο

In other languages: NLFRBGEN


Ἡ Ἐπιτροπὴ Διαβούλευσης Βελγίου ἔδωσε τὸ πράσινο φῶς ὥστε οἱ θρησκεῖες νὰ τελοῦν τὶς Ἱερές Ἀκολουθίες καὶ Τελετές ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου 2021 χωρὶς περιορισμοὺς τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συμμετεχόντων καὶ τῶν ἀποστάσεων. Μόνο ἡ μάσκα προσώπου παραμένει ὑποχρεωτική.

Ἡ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βελγίου τῆς 26ης Αὐγούστου 2021, διευκρινίζει στὸ ἄρθρο 14 ὅτι ἡ ἀπόσταση 1,5 μέτρου δὲν ἰσχύει πλέον στοὺς χώρους λατρείας κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ἰερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ Τελετῶν. Καταργεῖται ἐπίσης τὸ μέγιστο ὅριο τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πιστῶν.

Αὐτὸ ποὺ παραμένει εἶναι τὸ κάλυμμα προσώπου (μάσκα) κατὰ τὴν εἴσοδο καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς λατρείας.

Προσοχή: τὰ μέτρα αὐτὰ δὲν ἰσχύουν γιὰ τὴν Περιοχὴ τῶν Βρυξελλῶν. Νὰ γνωρίζετε ἀκόμη ὅτι τὰ πρόσθετα μέτρα ποὺ περιλαμβάνονται στὰ πρωτόκολλα τοῦ Ἰουνίου 2021 ἐξακολουθοῦν νὰ ἰσχύουν.

Τὰ παραπάνω δὲν σημαίνουν ὅτι δὲν πρέπει πλέον νὰ εἴμαστε προσεκτικοί, ἀφοῦ ὁ ἰὸς δὲν νικήθηκε ἀκόμη. Πρὸς τοῦτο ἡ Κυβέρνηση προτρέπει νὰ συνεχίσουμε νὰ ἐφαρμόζουμε τὰ μέτρα ἀσφαλεία καὶ νὰ κάνουμε τὸ ἐμβόλιο.

Πηγή: Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου, Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου | Archevêché de Belgique, Exarchat des Pays-Bas et de Luxembourg | Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal