Συγχαρητήρια και ευχετήρια επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Πατριάρχη Γεωργίας Ηλία Β΄

In other languages: BGEN


Συγχαρητήρια και ευχετήρια επιστολή του Παναγιωτάτου Οικουμανικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου προς τον Μακαριώτατο Καθολικό-Πατριάρχη Γεωργίας κ.κ. Ηλία Β΄ με ημερομηνία 20 Ιουλίου / 02 Αυγούστου 2021 με αφορμή τα ονομαστήριά του κατά τον Ιουλιανό ημερολόγιο.

«Εἰς τήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας αἱ ἑορταί εἷναι καιρός εὐχαριστίας, ἐν Ἐκκλησίᾳ, πρός τόν φιλανθρώπως πάντα οἰκονομοῦντα Κύριον τοῦ ἐλέους. Βιοῦμεν ἐν αὐτες τἠν πανσωστικήν παρουσίαν τοῦ Θεοῦ εἰς τήν ζωήν τοῦ κόσμου, ἀναζωογονούμενοι καί ἐμπλουτιζὀμενοι ὑπαρξιακῶς ἐν χαρᾷ ἐνθέῳ, ένδυναμούμενοι εἰς τήν διακονίαν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ…» αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ευχετήρια επιστολή που απέστειλε προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Γεωργίας κ.κ. Ηλία Β’ για τα ονομαστήριά του που εορτάζει σήμερον 02 Αυγούστου 2021, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Καταλήγοντας ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναφέρει:

«Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἀπευθύνομεν ὁλοθύμος εὐχάς καί προσρήσεις πρός τήν Ὑμετέραν περισπούδαστον ἡμῖν Μακαριότητα ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ Αὐτῆς ἑορτῇ, δεόμενοι δέ τοῦ Σωτῆριος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃπως χαρίζηται Ὑμῖν ὑγείαν άκλόνητον, ἁλκήν ἀκαταπόνητον καί δαψιλεῖς τᾶς ἂνωθεν δωρέας καί ευλογίας…».

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal