Ἡ πρώτη κυριακάτικη Θεία Λειτουργία στό Mount Gambier τῆς Νοτίου Αὐστραλίας


Τό Mount Gambier εἶναι ἡ μεγαλύτερη, μετά τήν πρωτεύουσα Ἀδελαΐδα, πόλι τῆς Νοτίου Αὐστραλίας, μέ πληθυσμό γύρω στούς 27.000 κατοίκους. Εἶναι κτισμένη στό μέσο τῆς ἀποστάσεως μεταξύ Ἀδελαΐδος καί Μελβούρνης. Ἐκεῖ βρίσκεται ἡ περίφημη Γαλάζια Λίμνη, καθώς καί ἄλλες φυσικές ὀμορφιές, ὅπως σπήλαια μέ σταλακτῖτες καί σταλαγμῖτες, καί καταβόθρες μέσα στήν ἴδια τήν πόλι. Ἡ πόλις ἀποτελεῖ σημαντικό κόμβο γιά τίς τοπικές οἰκονομικές δραστηριότητες παραγωγῆς ξυλείας, μεταφορῶν, καί ἀλιείας.

Τό Mount Gambier εἶχε παλαιόθεν σημαντική παρουσία Ἑλλήνων, πού κάποτε ἔφθαναν τίς διακόσιες (200) οἰκογένειες. Ὅμως, ὅπως κι ἄλλες περιφερειακές πόλεις, ἡ ἑλληνική ὀρθόδοξη κοινότητα ἔφθινε μέ τήν πάροδο τῶν χρόνων, καθώς πολλές νεαρές οἰκογένειες μετακινήθηκαν σέ μεγαλύτερες πόλεις γιά βελτιωμένη ἀπασχόλησι καί περισσότερες ἐκπαιδευτικές εὐκαιρίες. Σήμερα στό Mount Gambier καί στή γύρω περιοχή ζοῦν περί τίς ἑξῆντα (60) ἑλληνικές οἰκογένειες.

Μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες προκλήσεις, πού ἀντιμετώπισε καί ἀντιμετωπίζει ἡ ἑλληνική ὀρθόδοξη κοινότητα, εἶναι ἡ ἔλλειψι τακτικῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ. Χωρίς μόνιμο ἱερέα, ἐπαφίενται στήν ἔλευσι ἱερέων, μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου, ἀπό τήν Ἀδελαΐδα, 3-4 φορές τόν χρόνο. Πέραν τούτου, ἐπειδή δέν διαθέτουν ἰδιόκτητο ναό, ἀναγκάζονται νά λειτουργοῦνται Σάββατο, ἀντί τῆς Κυριακῆς, δανειζόμενοι τόν ἀγγλικανικό ναό.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Σιλουανός ἐπισκέφθηκε τήν ἑλληνική ὀρθόδοξη κοινότητα στό Mount Gambier, γιά πρώτη φορά ὡς Ἐπίσκοπος, τό πρῶτο Σαββατοκύριακο μετά τό Πάσχα (Σάββατο τῆς Διακαινησίμου καί Κυριακή τοῦ Θωμᾶ) 2021. Στή συνάντησί του μέ τό διοικητικό συμβούλιο τῆς Κοινότητος, συζητήθηκαν τά θέματα αὐτά πού ἀπασχολοῦν τήν Κοινότητα, καί πρότεινε, ὡς δοκιμαστικό κατ’ ἀρχάς μέτρο, τήν ἱεραποστολικῷ τῷ τρόπῳ ἀνά μῆνα μετάβασι ἱερέων τῆς Ἀδελαΐδος γιά τήν τέλεσι τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας.

Πέραν τούτου, ἀποφασίστηκε, μετά ἀπό σχετική ποιμαντική σύστασι τοῦ Θεοφιλεστάτου, οἱ ἱερές ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας νά τελοῦνται Κυριακή στήν καταλλήλως διαμορφούμενη ἑκάστοτε ἰδιόκτητη αἴθουσα τῆς Κοινότητος.

Κατ’ ἀκολουθίαν τῶν ἀνωτέρω, ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία ἀνήμερα Κυριακή τελέστηκε τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, 27 Ἰουνίου 2021, ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεοφιλέστατο, ὁ ὁποῖος μετέβη καί πάλι στό Mount Gambier ἀπό τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου. Ἡ τέλεσι τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν στό οἰκεῖο περιβάλλον τῆς δικῆς τους αἴθουσας, καταλλήλως διαμορφωθείσης, δημιούργησε στούς συμμετέχοντας τήν αἴσθησι τοῦ συν-ἀνήκειν.

Ὁ Θεοφιλέστατος ἀξιοποίησε τό πνεῦμα τῆς φιλοξενίας τῶν πιστῶν τοῦ Mount Gambier καί ἐπιμελήθηκε τῆς μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, στήν ὁποία προσκάλεσε τούς πιστούς τό βράδυ τοῦ Σαββάτου πρό τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἑπομένης.

Στήν πρόσκλησι αὐτή τῆς Ἐκκλησίας ἀνταποκρίθηκε ἱκανός, κάτω ἀπό τίς περιστάσεις, ἀριθμός πιστῶν τοῦ Mount Gambier, οἱ ὁποῖοι συμμετέσχον τόσο στήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς τό Σάββατο βράδυ ὅσο καί στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας τήν Κυριακή πρωί.

Προσευχόμεθα αὐτή νά εἶναι μόνον ἡ ἀρχή μιᾶς πορείας τῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητος τοῦ Mt Gambier πρός τήν ἀπόκτησι τοῦ δικοῦ τους ἱεροῦ ναοῦ, ὁ ὁποῖος θά ἀποτελέσῃ τό κέντρο τῆς ζωῆς τους καί τό δεύτερο σπίτι τους, ὅπου θά εὐλογοῦνται μέ τή χάρι τοῦ Θεοῦ ὅλα τά γεγονότα τῆς ζωῆς τους, ἀπό τή γέννησι μέχρι καί πέραν τοῦ θανάτου.

Πηγή: Το Βήμα της Εκκλησίας

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal