Ομιλία του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Μελίτωνος κατά την χειροτονία του Εψηφισμένου Επισκόπου Αργυρουπόλεως Αμβροσίου


ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ κ. ΜΕΛΙΤΩΝΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΦ. ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

(Ἱ. Ναός Ἁγίου Ἀνδρέου Ντύσελντορφ, Σάββατο 3 Ἰουλίου 2021)

«Δοξάζω τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ τήν δύναμιν καί Πνεύματος Ἁγίου ὑμνῶ τήν ἐξουσίαν, ἀδιαίρετον, ἄκτιστον Θεότητα, Τριάδα ὁμοούσιον, τήν βασιλεύουσαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος». Τριάδα ὁμοούσιον δοξάζομεν μετά σοῦ, Θεοφιλέστατε ἀδελφέ Ἐψηφισμένε ἘπίσκοπεἈργυρουπόλεως, κύριε Ἀμβρόσιε καί μετά τοῦ πολιοῦ Γέροντός σου, ἁγίου Γερμανίας κυρίουΑὐγουστίνου, τοῦ ἀναλώσαντος ἑαυτόν κενωτικῶς εἰς τήν διακονίαν τῆς ΜητρόςΚωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας καί εἰς τοῦ ὁποίου τούς νυχθημέρους κόπους καί τούςἀκαμάτους ἀγῶνας ἐπί ἥμισυ περίπου αἰῶνος ὀφείλεται ἡ σημερινή ἀκμή τῆς ἹερᾶςΜητροπόλεως ταύτης, καυχήματος καί στεφάνου τοῦ Πατριαρχείου μας. Τριάδα ὁμοούσιονδοξάζομεν καί μετά τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν καί συλλειτουργῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν καί κληρικῶνκαί τοῦ περιουσίου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, διότι ἡ δύναμις καί ἡ
ἐξουσία τῆς Παναγίας Τριάδος μᾶςὡδήγησεν τήν ὥραν ταύτην ἐξ ἐώας καί δυσμῶν, ἐκ βορρᾶ καί νότου, εἰς τόν πάνσεπτοντοῦτον Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἱδρυτοῦ καί προστάτου τῆς Μητρός μαςἘκκλησίας, διά νά συνεορτάσωμεν καί να συμπανηγυρίσωμεν θεοπρεπῶς μίαν νέαν Πεντηκοστήν, τήν ἰδικήν σου πεντηκοστήν, τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν σου, φίλτατεἀδελφέ κατά πνεῦμα καί κατά χάριν Ἀμβρόσιε.

Κατά Χάριν Θείαν ἀσφαλῶς, ἐκδηλωθεῖσαν διά τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Γέροντός σου καίδιά τῆς προβλήσεώς σου ὑπό τοῦ Ἡγουμένου τοῦ Μεγάλου Μοναστηρίου τοῦ Γένους, τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί τῆς κανονικῆς ψήφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξελέγης πρό μηνός περίπου Ἐπίσκοπος τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης, ἔργοις καί λόγοις, πράξει καί θεωρίᾳ, Ἐκκλησίας, τῆςπορευομένης μετά τοῦ μεγάλου Ἡγουμένου αὐτῆς «ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐνἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν (ποικίλαις) φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις,ἐν ἀγρυπνίαις», ἐν τῇ θεολογίᾳ τοῦ Σταυροῦ (theologia crucis) καί ἐν ταὐτῷ καί ἐν τῇ θεολογίᾳ τῆς δόξης (theologia gloriae).

Καί σήμερον προσέρχεσαι ἵνα λάβῃς παρά τοῦ προεξάρχοντος τῆς ἱερᾶς ταὐτης μυσταγωγίας, Ἁγίου Γερμανίας, τήν ἀρχιερωσύνην διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν του καί τῶ νσυλλειτουργῶν αὐτοῦ ἁγίων Ἀρχιερέων…

ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝΟΣ by Doxologia INFONEWS on Scribd

Πηγή: Φως Φαναρίου

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal