Ευχαριστιακή Σύναξη για το ιωβηλαίο του Παρεκκλησίου στο Αεροδρόμιο Βρυξελλών | ΦΩΤΟ


Σήμερα 16 Ἰουλίου 2021 ἐτελέσθη μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση καὶ μεγάλη κατάνυξη ἡ Ἐπετειακὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸ ὀρθόδοξο περεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μὲ τὴν παρουσία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου καὶ τοῦ Ἄρχοντος κυρίου Γεωργίου Πέτρου, τοῦ καὶ Δωρητοῦ τοῦ παρεκκλησίου τούτου, μετὰ τῆς συζύγου αὐτοῦ Πανωραίας.

Τὴν Θεία Λειτουργία ἐτέλεσεν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλῆς, διευθυντὴς τοῦ ἰδιαιτέρου γραφείου τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου. Ἔψαλαν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σταῦρος Τριανταφύλλου, Γενικὸς Ἀρχιερατικῶς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καὶ ὁ Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰμιλιανὸς Χατζηβασιλείου.

Κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐγένετο ἰδιαιτέρα προσευχὴ διὰ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα, ὁ ὁποῖος εἰργάσθη ἐπὶ πενήντα ἑπτὰ συναπτὰ ἔτη εἰς τὸ Βέλγιο ἀπὸ διαφόρους θέσεις καὶ μάλιστα ὡς Μητροπολίτης Βελγίου ἐπὶ περισσότερα τῆς τριακονταετίας ἔτη. Μόλις τοῦ ἐδόθη ἡ εὐκαιρία ἵδρυσε ὁ Μητροπολίτης Παντελεήμων εἰς τὸ Ἀεροδρόμιο τῶν Βρυξελλῶν τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Τὰ ἐγκαίνιά του ἐγένοντο ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν ἐπίσημον ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Βελγίου τὸ ἔτος 1996. Ἐπίσης προσευχὴ ἐγένετο διὰ τοὺς πληγέντας ὑπὸ τῶν πλημμυρῶν ἀδελφῶν μας ἐν Βελγίῳ τὰς τελευταίας ἡμέρας. Τέλος διὰ τοὺς ἀποβιώσαντας συγγενεῖς τοῦ Ἄρχοντος κ. Γεωργίου Πέτρου ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνος δέησις.

Μετὰ τὰ γεγονότα εἰς τὸ ἀεροδρόμιο τῶν Βρυξελλῶν κατὰ τὸ ἔτος 2016 εἶναι ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία ἡ ὁποία ἐτελέσθη εἰς τὸ παρεκκλήσιο τοῦτο μὲ περιορισμένο ἀριθμὸ παρισταμένων, καθὼς ἀπὸ τὴν ἡμερομηνίαν τῶν γεγονότων καὶ μέχρι τῆς σήμερον ἰσχύουν εἰδικὰ μέτρα στὸ ἀεροδρόμιο. Τὰ μέτρα αὐτὰ ἐγένοντο ἀκόμη αὐστηρότερα μὲ τὴν πανδημία τὰ δύο τελευταῖα χρόνια.

Κατὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησε καταλλήλως διὰ τὴν Ἐπέτειον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, ἀναφερθεὶς εἰς τὴν εὐεργετικὴν ὀρθόδοξον μαρτυρίαν διὰ τοῦ παρεκκλησίου τούτου εἰς τὸ ἀεροδρόμιο τῶν Βρυξελλῶν, εὐχαριστήσας τὸν Ἅγιον Θεὸν διότι ἐπέτρεψε τὴν εὐλογίαν ταύτην, καθὼς καὶ τὸν Ἄρχοντα δι´ὅλας τὰς εὐεργεσίας καὶ τὴν παρουσίαν του κατὰ τὴν ἐπέτειον ταύτην. Εὐχαρίστησε ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Βελγίου καὶ τοὺς παρασταθέντας κληρικούς, τὸν λειτουργὸν καὶ τοὺς διακονήσαντας εἰς τὸ ψαλτήριον.

Ὁ Ἄρχων κύριος Γεώργιος Πέτρου εὐχαρίστησε τέλος τὸν Μητροπολίτην Βελγίου διὰ τὴν διοργάνωση καὶ τέλεση τῆς Ἐπετειακῆς ταύτης Θείας Λειτουργίας, εὐχηθεὶς εἰς αὐτὸν πλουσίαν καὶ καρποφόρον ποιμαντορίαν ἐπὶ ἔτη πολλά.

Image 22

Πηγή: nyxthimeron.com

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal