Αγιοκατάταξη Ιερομαρτύρων Διονυσίου Εφέσου και Δωροθέου Αδριανουπόλεως

In other languages: BG


Ἐν Χίῳ τῇ 15ῃ Ἰουλίου 2021

ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Δοξάζομεν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ τήν δύναμιν καί Πνεύματος Ἁγίου ὑμνοῦμεν τήν ἐξουσίαν, διότι σήμερον 15ην Ἰουλίου 2021, „ἡμέραν ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ“, κατόπιν τῆς, προτάσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνεγράφησαν ἐν ταῖς ἁγιολογικαῖς δέλταις Αὐτῆ οἱ Χῖοι Ἱερομάρτυρες:

  • Διονύσιος Ἐφέσου ὁ Καλλιάρχης καί

οἱ συμμαρτυρήσαντες ὑπέρ Πίστεως μετά τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, τῆς μνήμης αὐτῶν ἑορταζομένης ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Χίου τήν 10ην Ἀπριλίου ἑκάστου ἔτους.

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρών και Οινουσσών

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal