Ανακοινωθέν για τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου για το μήνα Ιούνιο

In other languages: EN – BG


Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας, τήν 23ην καί τήν 24ην τ.μ. Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης. 

Κατά τάς συνεδρίας ταύτας, ἐξητάσθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις. 

Ἐν ἀρχῇ τῶν ἐργασιῶν τῆς β΄ ἡμέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐνημέρωσε τό ἱερόν σῶμα ὅτι ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, εἰς Ὅν φιλαδέλφως ἐξέφρασε τήν συμπάθειαν  τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἐπί τῷ τραγικῷ συμβάντι τῆς ἐν τῷ Συνοδικῷ τῶν Ἀθηνῶν Μεγάρῳ ἐπιθέσεως, ὡς καί τάς ἀδελφικάς εὐχάς Αὐτοῦ καί τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Ἀρχιερέων ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγιείας τῶν τραυματισθέντων κατά τό συμβάν ἁγίων Ἀρχιερέων, κληρικοῦ καί λαϊκοῦ. 

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 25ῃ Ἰουνίου 2021

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Πηγή: Οικουμενικό Πατριαρχείο | Ecumenical Patriarchate

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal