Τα Εγκαίνια της νέας πτέρυγος του Αρχείου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

In other languages: ENBG


Τήν Δευτέραν, 11ην /24ην Μαΐου 2021, μετά τήν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἀκολουθούμενος ὑπό τῶν ἁγίων Συνοδικῶν, ἐτέλεσε δι’ Ἁγιασμοῦ τά Ἐγκαίνια τῆς νέας πτέρυγος τοῦ Ἀρχείου τοῦ Πατριαρχείου, ἀνεγερθείσηςς δαπάναις τοῦ Πατριαρχείου ὕπερθεν τοῦ κτιρίου τῆς παλαιᾶς «Γράφουσας» καί νῦν Βιβλιοθήκης καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ κτιρίου τοῦ Παλαιοῦ Ἀρχείου τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπί τῷ γεγονότι τούτῳ ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν τοῦ ἔργου τούτου διά τήν τοποθέτησιν εἰς τήν νέαν πτέρυγα καί τακτοποίησιν καί ψηφιοποίησιν πολυαρίθμων ἐγγράφων, κυρίως τῆς περιόδου τῆς Ὀθωμανικῆς κυριαρχίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐγγράφων ἰδιοκτησίας, προσκυνηματικῶν  δικαιωμάτων, φιρμανίων, βερατίων καί ἄλλων καί ηὐχαρίστησε τόν ἐκπονήσαντα τήν ἀρχιτεκτονικήν μελέτην καί περαιώσαντα τήν δομικήν πραγμάτωσιν αὐτῆς Ἀρχιτέκτονα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδόσιον Μητρόπουλον καί ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν εἰς τήν πραγματοποίησιν τοῦ ἔργου τούτου καί ηὐχήθη εἰς τόν Ἀρχειοφύλακα Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλον καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τήν Ἀρχειοθέτησιν τῶν ἐγγράφων τῇ στηρίξει τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀγαμέμνονος Τσελίκα, συντάκτου τοῦ Καταλόγου τῶν ἐγγράφων τοῦ Ἀρχείου τούτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Πηγή: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων | Patriarchate of Jerusalem

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal