Ο Πρόεδρος της Πολωνίας θα επισκεφθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Archive photo.

In other languages: BGEN


Ο Πρόεδρος της Πολωνίας κ. Andrzej Duda θα επισκεφθεί την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, αύριο, Τρίτη, 25 Μαΐου 2021, στις 11:30 π.μ.

Ο κ. Πρόεδρος θα συνοδεύεται από την Πρώτη Κυρία κ. Agata Kornhauser-Duda, από Υπουργούς και άλλους ανώτερους αξιωματούχους της χώρας του.

Υπενθυμίζεται ότι το 2015 ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κατά τη διάρκεια επισκέψεώς του στην Πολωνία, είχε συναντηθεί με τον κ. Πρόεδρο, με τον οποίο έκτοτε διατήρησε φιλικές σχέσεις.

Νωρίτερα, το 2000, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ύστερα από επίσημη πρόσκληση, μετέβη στην Βαρσοβία και απηύθηνε ομιλία στην Εθνική Αντιπροσωπεία της Πολωνίας.

Τότε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε επισημάνει, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του:

“Είναι χαρακτηριστικόν ότι όλα τα εγκόσμια ολοκληρωτικά καθεστώτα και όλαι αι ιδεολογίαι έχουν ως πρότυπον ένα ιδεατόν ανθρώπινον τύπον και αγωνίζονται να εξομοιώσουν προς αυτόν όλα τα μέλη της κοινωνίας, απαγορεύονται ακόμη και την αποκλίνουσαν από το πρότυπον αυτό σκέψιν.

Η Ορθόδοξος Εκκλησία έχει ως πρότυπον τον Θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν, ο Οποίος εποίησεν παν έθνος ανθρώπων (Πραξ. 17,28), και το πλήθος των ιδιοπροσωπειών με την ανεξάντλητον ποικιλίαν των χαρακτήρων και των χαρισμάτων. Ως εκ τούτου, η Ορθόδοξος Εκκλησία ανέκαθεν εσεβάσθη έκαστον πρόσωπον και έκαστον έθνος και ωμίλησεν και ομιλεί εις αυτό “τη ιδία διαλέκτω” (Πραξ. 2,8) αποβλέπουσα εις την καλλιέργειαν και ανάπτυξιν αυτού και όχι εις την ένταξιν αυτού εις εν σύστημα, εις το οποίον αύτη θα είναι η κυριαρχούσα δύναμις, Κατ’ αυτόν τον τρόπον η έντασις, η οποία δημιουργείται μεταξύ του θέλοντος να αφομοιώση τον έτερον και του θέλοντος να διατηρήση την ιδιοπροσωπείαν αυτού αναιρείται. Μεταξύ δέ του κηρύσσοντος ορθοδόξως το Ευαγγέλιον και του ακούοντος το κήρυγμα δημιουργείται μία σχέσις απολύτως ελευθέρα και αγαπητική, ως η σχέσις μεταξύ του πράου και ταπεινού τη καρδία Ιησού και των μαθητών Του, προς τους οποίους, σκανδαλισθέντας διά τινας λόγους Του, απηύθυνε την πλήρη ελευθερίας ερώτησιν “μή και υμείς θέλετε υπάγειν;” (Ιω, 6,67).

Ο λόγος, λοιπόν, της Ορθοδόξου Εκκλησίας απευθύνεται εις την ελευθέραν συνείδησιν του ανθρώπου και ζητεί από αυτόν την συγκατάθεσίν του διά να εισέλθη εις τον εσωτερικόν του κόσμον και να αντικαταστήση το πνευματικόν λειτουργικόν του σύστημα (ας μας επιτραπή ο όρος αυτός, ειλημμένος από την ορολογίαν της πληροφορικής). Διότι, ως γνωστόν, το εσωτερικόν λειτουργικόν σύστημα του ανθρώπου προσδιορίζει τας πράξεις του, “τα εκπορευόμενα”, κατά την Ευαγγελικήν ορολογίαν (Ματθ. 15,18, Μαρκ. 7,20). Επομένως, ριζική και σταθερά αλλαγή των ανθρώπων και των κοινωνιών και συνεπώς σταθερά κατά το εφικτόν χαλάρωσις των εντάσεων και αντιμετώπισις των προκλήσεων επέρχεται μόνον όταν αλλάξουν οι άνθρωποι, εκ του εσωτερικού των οποίων προέρχονται αύται”.

Πηγή: Ecumenical Patriarchate

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal