Μνημειώδης Επιστολή της Α.Θ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου προς τον Πάπα Ιωάννη-Παύλο Β’ που αφορά την Ουκρανία, αλλά κυρίως την κανονική τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας | 29.11.2003

In other languages: BG

του Nicolas Gurgenidze

Μνημειώδης Επιστολή της Α.Θ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου προς τον Πάπα Ιωάννη-Παύλο Β’ (29.11.2003), η οποία αφορά την Ουκρανία, αλλά κυρίως την κανονική τάξη της Αγίας Εκκλησίας μας.

Μετά την μελέτη αυτής της εξαιρετικής επιστολής, καταλαβαίνει κανείς πόσο ανίκανος και αναρμόδιος είναι ο Πατριάρχης Μόσχας έναντι του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Όταν η Πρεσβυτέρα Ρώμη επιχείρησε να εισβάλει στο κανονικό έδαφος του Οικουμενικού Θρόνου και να ιδρύσει το „Ουνιτικό Πατριαρχείο Ουκρανίας“, ο Πατριάρχης Μόσχας Αλέξιος Β’ στις 29 Μαρτίου του 2003 κατήγγειλε τον Επίσκοπο Ρώμης στον Οικουμενικό Πατριάρχη και Του ζήτησε να „δικάσει“ τον Πάπα για τις αντικανονικές πράξεις του στην ανατολική Ευρώπη. Εδώ καταλαβαίνει κανείς ότι, ο Μόσχας κατανοούσε πως μόνο ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι εκείνος που θα μπορούσε να κρίνει την υπόθεση, προφανώς γι’ αυτό και απευθύνθηκε στον Παναγιώτατο Βαρθολομαίο. Κατά πάσα πιθανότητα ο ίδιος δεν τόλμησε να „κρίνει“ τον Πάπα, διότι δεν είναι ισότιμός του, ενώ σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες ο Οικουμενικός Πατριάρχης θεωρείται ως ισότιμος του Πάπα με ίσα πρωτεία και μάλιστα με περισσότερα δικαστικά προνόμια, τα οποία ούτε ο Επίσκοπος Ρώμης δεν κατείχε: βλέπε το παράδειγμα το ζήτημα της εκκλήτου, ο Ρώμης μπορούσε να κρίνει τις υποθέσεις ΜΟΝΟ των επισκόπων της δικαιοδοσίας του, με την αποστολή των εκπροσώπων του στην επαρχία όπου υπήρχε το πρόβλημα (δηλαδή σε καμία περίπτωση ο ίδιος ο Πάπας δεν ελάμβανε μέρος στην κρίση, βλ. τους σχετικούς κανόνες της εν Σαρδική Συνόδου (343) Γ’ και Δ’), ενώ ο Οικουμενικός Αρχιεπίσκοπος και Πατριάρχης μπορούσε να κρίνει ΟΛΟΥΣ τους κληρικούς απ’ όλες τις δικαιοδοσίες (βλ. Θ’ και ΙΖ’ κανόνες της εν Χαλκηδόνι Αγίας και Οικουμενικής Συνόδου).

Στην Επιστολή ο Οικουμενικός Πατριάρχης και Αρχιεπίσκοπος της Νέας Ρώμης την ουνία θεωρεί ως „μη εκκλησιολογικώς ορθή„, η οποία αποσκοπεί στην απόσπαση των μελών του ποιμνίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ένταξη αυτών στην Ρ/Καθολική Εκκλησία, γι’ αυτό και προειδοποιεί: „εάν δεν ακυρωθή η σχεδιαζόμενη ενέργεια Υμών, να αποτρέψη όλη την επιτευχθείσαν μέρχι τούδε πρόοδον, και να οδηγήση εις οπισθδρόμησιν τοιαύτην, ώστε να ευρεθούν αι σχέσεις αύται εις σημείον χαμηλότερον παντός προηγουμένου εν τη ιστορία“.

Επιπλέον, το έγγραφο, το οποίο έστειλε ο Ρ/Καθολικός Καρδινάλιος Walter Kasper στον Πατριάρχη Μόσχας Αλέξιο Β’, σχετικά με τα σχέδια για την ίδρυση του „Ουνιτικού Πατριαρχείου Ουκρανίας„, ο Παναγιώτατος Βαρθολομαίος το από επιστημονικής απόψεως κρίνει ως ανιστόρητο και απαράδεκτο, το οποίο προσβάλει την ορθόδοξη κανονική τάξη.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ιστορική Του επιστολή ζωντανεύει και φανερώνει την πραγματική θέση του Οικουμενικού Θρόνου εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία, γι’ αυτό με τόσο θάρρος γράφει στον Πάπα καταδικάζοντας τις αντικανονικές ενέργειες. Ενώ ως προς το λεγόμενο „Παπικό Πρωτείο“ γράφει:

«Ο Σεβ. Καρδινάλιος κ. Walter Kasper γνωρίζει καλώς ως έγκριτος θεολόγος, ότι αι προβαλλόμεναι αντιστόρητοι ερμηνείαι περί την γένεσιν και την κανονικήν καθιέρωσιν υπό της εν Χαλκηδόνι Δ’ Οικουμενικής Συνόδου (451) του Πατριαρικού θεσμού εν τη διοικήσει της καθόλου Εκκλησίας εν τε τη Ανατολή και εν τη Δύσει τυγχάνουσιν εξωπραγματικαί. Αύται έχουν ήδη κατακριθή και υπ’ αυτής εισέτι της ρωμαιοκαθολικής ιστορικής έρευνης ως νοσηρά αποκυήματα της πολεμικής υστερίας κατά τε του Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως και κατά του Πατριαρχικού θεσμού γενικώτερον, ίνα εύρη έδαφος η διαρρήδην απορριπτομένη υπό της Εκκλησίας της Ανατολής, εκκλησιολογικώς δε και κανονικώς ανεπέρειστος, θεωρεία περί του Παπικού πρωτείου. Ούτως, η ευχερής αναίρεσις αυθαιρέτων ερμηνειών περί του Πατριαρχικού θεσμού, αι οποίαι προβάλλονται εις το εν λόγω έγγραφον, θα εκινδύνευε να χαρακτηρισθή ως αναχρονιστική επιστροφή εις μεσαιωνικά σχήματα της πολεμικής θεολογίας, διότι εις ταύτα ανάγεται η θεωρία περί του Παπικού Πρωτείου διά τε της ψευδο-Κωνσταντινείου δωρέας και δια των ψευδο-Ισιδωρείων διατάξεων».

Και στο τέλος, ενώ ισοπεδώνει όλα τα επιχειρήματα της Πρεσβυτέρας Ρώμης, ενημερώνει τον Επίσκοπο Ρώμης ότι όλα αυτά θα ανακοινώσει σε όλους τους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Αξίζει να την διαβάσετε:

Πηγή: Nicolas Gurgenidze

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal