Ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου εἰς Σμύρνην – Χειροτονία Διακόνου | ΦΩΤΟ

In other languages: BG

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

τιμήθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου εἰς τὴν Σμύρνην, τὴν πόλιν, τὴν ὁποίαν ἐποίμανεν ὁ μέγας αὐτὸς Ἀποστολικὸς Πατήρ.

Ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος, προεξῆρχε τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐτελέσθησαν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγ. Φωτεινῆς καὶ οὐχὶ εἰς τὸν ἱστορικὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων Σμύρνης Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου, εἰς Μπασμανέ, λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων ἕνεκα τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Κατὰ τὴν Εὐχαριστιακὴν Σύναξιν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ἐτέλεσεν οὗτος, ἐντὸς εὐφροσύνου ἀτμοσφαίρας δοξολογίας τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, τὴν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀνδρέου Romanovskii, ἐγγάμου, πτυχιούχου τῶν Σχολῶν Βιομηχανικῆς Ἐνεργείας καὶ Οἰκονομικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Μόσχας καὶ σπουδάζοντος τὴν Ἱερὰν Ἐπιστήμην, ὁ ὁποῖος θὰ διακονήσῃ ὡς κληρικὸς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης, πλέον δὲ συγκεκριμένως εἰς τὸν τομέα τῆς διαποιμάνσεως τῶν σλαυοφώνων μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης. Πρὸ τῆς χειροτονίας, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, ἀπαντῶν εἰς τὴν εὐχαριστήριον προσλαλιὰν τοῦ χειροτονουμένου, ἐνουθέτησεν αὐτὸν καταλλήλως, ηὐχαρίστησε δὲ δημοσίᾳ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον, ὅστις συνέστησεν εἰς αὐτόν, τὸν Μητροπολίτην Σμύρνης, τοὺς ἐκ τῶν ἐν Κυρίῳ συνεργούς του εἰς τὸν κατ’ Ἀττάλειαν νοητὸν ἀμπελῶνα Ἀνδρέαν Romanovskii καὶ τὴν σύζυγόν του Πωλίναν, πτυχιοῦχον τῆς Ἑλληνικῆς Φιλολογίας καὶ πραγματοποιοῦσαν μεταπτυχιακὰς σπουδὰς εἰς τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας ΕΚΠΑ, ἵνα μεταφυτευθοῦν εἰς τὸν ἀμπελῶνα τῆς κατὰ Σμύρνην Ἐκκλησίας καὶ ἔλθουν συγκηρυναῖοι εἰς τὸ ἐνταῦθα ἐπιτελούμενον ἐκκλησιαστικὸν ἔργον. Εἰς τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας μετέσχον μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, κατὰ δὲ τὴν χειροτονίαν μετέσχεν ἐκ προσώπου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Σωτηρίου ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Βλαδίμηρος Rusanen, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ν. Ὁσίου Ἀλυπίου Ἀτταλείας, ὁ ὁποῖος μετέφερε τὰς εὐχὰς τοῦ Ποιμενάρχου του εἰς τὸν νεοχειροτονηθέντα.

Ακολουθεί η ομιλία του Σεβ. Σμύρνης κατά την χειροτονία.

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟ… by Doxologia INFONEWS

Πηγή: Φως Φαναρίου

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal