Обучителна среща и отчет на епархийските инспектори за защита на личните данни | Полска Православна Църква

In other languages: PL

Превод: Йордан Георгиев

На 18 февруари т.г. в Центъра за православна култура във Варшава се проведе обучение и отчетна среща на епархийските инспектори за защита на личните данни (DIODO), председателствана от надзорния орган, т.е. от църковния инспектор за защита на личните данни (KIODO), отец Протойерей д-р Анджей (Андрей) Левчак.

На срещата присъстваха: отец Протойерей Артур Грабан от Свещената Вроцлавско-Шчечинска Епархия, отец Протойерей Анджей Грич от Свещената Пшемишълско-Горлицка Епархия, отец Протойерей д-р Анджей Конахович от Свещената Люблинско-Хелмска Епархия и адвокат Веслав Дембовски от Свещената Бялистокско-Гданска Епархия.

В речта си KIODO обсъди обхвата на компетенциите и задълженията на епархийските инспектори за защита на личните данни, представи основните разлики и точки за контакт в областта на защитата на личните данни по смисъла на действащите църковни разпоредби, т.е. регламентите за защита на личните данни и Регламентът на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (общ регламент за защита на данните). Последната точка беше да се анализират и обсъдят инцидентите, свързани с нарушаването на защитата на личните данни.

В работната част беше предприет анализ за контрола на документите относно спазването защитата на личните данни от юридически лица на Църквата. Въз основа на казусите бяха обсъдени сценариите за поведение по време на инцидент с нарушение на защитата на данните.

В заключенията се посочва необходимостта от разпространение на знания по време на годишните епархийски конференции за защита на личните данни и затова бе подета инициативата за ежегодни обучителни и отчетни срещи с участието на епархийски инспектори, както и постоянното подобряване на вашата работна среда в тази област.

Изготвил: отец Анджей Конахович

Снимка: Архив

Източник: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal