روز جھانی بزرگداشت قربانیان اعمال خشونت بر پایھ دین یا عقیده: اعلامیھ نماینده عالی بھ نمایندگی از اتحادیھ اروپا

In other languages: GR – ES – FR – RUS – CS – DE – EN – IT – RO – AR ZH

در روز جھانی بزرگداشت قربانیان اعمال خشونت بر پایھ دین یا عقیده، ما بھ کسانی کھ بھ دلیل دین یا اعتقادشان، جان خود را از دست دادهاند، مورد حملھ قرار گرفتھاند، و تھدید یا آزار و اذیت شدهاند، ادای احترام میکنیم. در سرتاسر جھان، افراد بسیاری بھ خاطر ذات خودشان کھ چھ کسی ھستند یا برای آنچھ کھ بھ آن اعتقاد دارند یا ندارند، مورد تبعیض قرار میگیرند. این آزار و اذیتھا کسانی را مورد ھدف قرار میدھد کھ مذھب یا عقیده خودشان را از طریق عبادت و آموزش آشکار میکنند یا کسانی کھ مذھب یا عقیده خود را تغییر میدھند یا ترک میکنند. حملھ بھ افراد بر اساس مذھب یا عقیده آنھا و ھمچنین خشونتھایی کھ بھ بھانھ یک آموزه، دستور و عمل مذھبی، اتفاق افتادهاند، قابل قبول نیست. با ھمھگیری بیماری کوئید-19 ،ما شاھد تئوریھای توطئھ و قربانیشدن جوامع مذھبی و اعتقادی ھستیم کھ بھ موج حمایتھای عمومی از نفرت مذھبی کمک کرده است کھ این امر محرک تبعیض، خصومت یا خشونت میشود. اینھا اغلب علائم ھشداردھنده اولیھ در مورد حملات خشونتآمیز و سایر اشکال نقض و سوءاستفاده از حقوق بشر است. در ھمین حال، بازیگران مذھبی نقش اساسی را در ارائھ خدمات امدادی و اجتماعی ایفا میکنند و بھ نبرد جھانی علیھ این ھمھگیری کمک میکنند. تعھد ما با اجرای دستورالعملھای اتحادیھ اروپا درباره آزادی دین یا عقیده ھدایت میشود. ما تلاش میکنیم از طریق تعھد اتحادیھ اروپا بھ چند جانبھگرایی و مشارکت در محاکم حقوق بشر سازمان ملل و ابتکارات تحت رھبری سازمان ملل، بھ ھر نوع آزار و اذیت و تبعیض میان افراد را بپردازیم. طی ده سال گذشتھ، از طریق ابزار اروپایی دموکراسی و حقوق بشر (EIDHR ،(اتحادیھ اروپا پروژهھای مربوط بھ آزادی دین یا عقیده را بھ ارزش بیش از 22 میلیون یورو در کلیھ مناطق جھان تأمین مالی کرده است، از جملھ از طریق: اقدامات برای مقابلھ با سخنان نفرتآمیز و ترویج گفتگوی بین جوامع و بین ادیان. اتحادیھ اروپا بھ کار خود در داخل و خارج از اتحادیھ برای مبارزه با تبعیض و سخنان نفرتآمیز بر پایھ دین یا عقیده و ھمچنین برای مبارزه با مصونیت از مجازات و تقویت پاسخگویی ادامھ خواھد داد.

منبع: شورای اتحادیه اروپا

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal