Гърция: Удължаване на временните мерки за защита на общественото здраве във всички храмове, с някои облекчения в периода от 06.06.2020 г. до 09.07.2020 г.

In other languages: GR

Превод: Йордан Георгиев

«РЕШЕНИЕ Номер Δ1α/Γ.Π.οικ.34060

Удължаване на временните мерки на религиозните места за почитание за защита на общественото здраве срещу коронавируса COVID-19, за периода от 06.06.2020 до 09.07.2020г.

МИНИСТРИТЕ

НА ОБРАЗОВАНИЕТО & ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ЗДРАВЕТО

Като имат предвид:

1. Разпоредбите

….

2. Общото Правителствено Решение Номер Δ1α/Γ.Π.οικ.23093 от 06.04.2020 на Министрите на образованието & вероизповеданията и на здравето за „Налагане на мярка за временна забрана за отслужване на всякакъв вид литургии (служби) и свещенодействия на религиозните места за почит/поклонение за времевия период от 12.04.2020 до 20.04.2020 г.“

3. Общото Правителствено Решение Номер Δ1α/Γ.Π.οικ.27807 от 02.05.2020 на Министрите на образованието & вероизповеданията и на здравето за „Налагане на мярка за временна забрана за отслужване на всякакъв вид литургии (служби) и свещенодействия на религиозните места за почит/поклонение  и мерки за защита на общественото здраве от коронавируса COVID-19 на тези места за времевия период от 04.05.2020 до 16.05.2020“.

4. Общото Правителствено Решение Номер Δ1α/Γ.Π.οικ.29519 от 12.05.2020 на Министрите на образованието & вероизповеданията и на здравето за „Удължаване на временните мерки на религиозните места за почитание за защита на общественото здраве от коронавируса COVID-19 за времевия период от 17.05.2020 до 05.06.2020“.

5. Доклада от 01.06.2020 г. на Националната Комисия за защита на общественото здраве от коронавируса COVID-19.

6. Уверение Номер B1α/οικ. 34057 от 02.06.2020 на Дирекция по бюджета и финансовите отчети към Министерството на здравето, според което издаването на настоящото решение не представлява разход в тежест на държавния бюджет, с оглед на което решаваме:

Член единствен

1. Разрешава се отслужване на литургии, религиозни събирания, свещенодействия, тайнства, погребения (и на съответните на тях религиозни литургии и други свещенодействия и погребални процесии), както и всеки вид религиозни церемонии, пристъпването на лица за лична молитва или съмоление с друго лице за всички лица, независимо от местата за религиозно почитание (за всички и за всеки юридически, канонически и sui generis религиозен статут/режим на храмове и параклиси, на молитвени домове, на джамии, на синагоги и т.н.), също и за всеки вид догма и религия, независимо от техния размер и вместимост, за цялата държава, по превантивни причини за общественото здраве».

В крайна сметка, с това решение се удължават съответните ограничителни мерки, но едновременно с това се облекчават за следващия времеви период, спрямо предходния.

В религиозно място за почитание на един (1) човек се разрешават 5 кв. м., а не както досега 10 кв.м., т.е. от 06.06. 2020 г.  на 10 кв. м. площ може да има двама вярващи. Отстоянието между тях остава същото – 1,5, метра.

«Изчисляването на тази площ обхваща само повърхността на главното/полезното пространство, което обслужва богослужебните нужди и не включва повърхностите на другите евентуално съседни главни места, недвижими площи от имота, които обслужват дейности с извънпоклоннически характер (например: места за семинари и читални), евентуални помощни помещения (например: офиси, складове), санитарен възел, общи части и т.н. Отговорните за местата за поклонение се задължават да гарантират, че се спазва по всяко време посоченият по-горе съответен брой вярващи на квадратен метър и отстояние между тях; както и всички хигиенни мерки, които са постановили компетентните органи».

Това означава, че за храмове, които са например със 100 кв. м. площ, която обхваща пространство, което обслужва богослужебните нужди (основно наоса на Храма) могат да съучастват на богослужение вече не повече от 20 вярващи, а не както сега 10 вярващи.

В случая, когато повърхността на мястото за почитание според т.1. б. „б“ е повече от 500 кв. м., то максималният брой вярващи в наоса не може да бъде повече от 100 души. В настоящия момент максималният брой е 50 души.

В Общото министерско решение отново се заявява задължението да се спазват всички превантивни мерки за защита на здравето, за да се избегне предаването на коронавируса COVID-19.

В Решението отново се отбелязва, че във всеки Храм трябва да има служители, които да следят за спазването на мерките във всеки един момент: един (1) човек на 5 кв. м., отстояние между вярващите 1,5 м., както относно средствата за хигиена в храма за избягване разпространението на вируса. На входовете на Храма задължително трябва да има дезинфектанти за ръцете.

По отношение на «религиозните места за почитание, където не се разрешава вярващите да пристъпват с обувки (джамии – Бел. прев.) трябва да се спазва също отстояние от 1,5 м. и задължително трябва да се носят калцуни, които не трябва да се използват отново. Обувките трябва да бъдат поставяни в найлонова торбичка (плик) от всеки вярващ, която да се затваря (запечатва) херметически. Всяка една найлонова торбичка трябва да бъде поставяна отделно от другите без да има контакт между тях. В случая, когато религиозният устав включва и употребата на килимче за молитва се препоръчва вярващите да носят и да използват свое килимче по време на молитва».

В т.1 б. „д“ «се забранява употребата на духови инструменти за местата, където религиозният устав предвижда такива (протестантски молитвени домове и други – Бел. прев.)». За местата, където отново «според религиозния устав има хорове или групови религизиони музикални изпълнения от вярващи (римокатолически храмове и някои протестантски храмове – Бел. прев.) се препоръчва да се избягват или се разрешават, но само при спазването на минимум три (3) метра отстояние един от друг на певците».

По време на престоя в религиозното място за почитание отново се препоръчва използването на защитна маска. Маските в храма трябва да бъдат поставени на видно място.

Отново се подчертава, че задължително храмовете трябва да бъдат често почиствани, а повърхностите, където най-често се докосват вярващите задължително дезинфекцирани.

На изходите на всеки храм трябва да бъдат поставεни контейнери, където вярващите да изхвърлят използваните от тях маски, ръкавици, салфетки, калцуни и т.н.

Лицето, което е оторизирано на входа на храма да пропуска вярващите и да следи дали се дезинфекцират ръцете, задължително трябва да бъде с маска и ръкавици.

И в това решение във всички храмове трябва да има отлична естествена вентилация и пречистване на въздуха. При употребата на климатик, задължително трябва да бъде подсигурена и естествена вентилация с отворени врати и прозорци.

Ако някое лице по време на служение показва някакви симтоми на коронавирус, то задължително трябва да бъде отстранено от отговорното за спазването на реда лице.

Съгласно закона отговорното лице за религиозното място за почитание трябва да уведоми надлежно и навреме дали чрез комюнике, публикуване в интернет страница или по друг начин, както и поставянето на видно място пред храма времето, когато се отслужват литургиите, религиозни събирания, свещенодействия и всякакъв вид религиозни церемонии, както и кога религиозното място е отворено за индивидуална молитва.

На видно място трябва да бъдат поставени новите изисквания съгласно това решение за един (1) човек на 5 кв. м., отстояние между вярващите 1,5 м., както и каква е използваната площ за религиозни свещенодействия на съответното религиозно място. Например: в този храм могат едновременно да се молят или да съучастват в богослужението не повече от 100 души (500 кв м.).

В т.4. се подчертава, че горепосочените задължения в предните точки и букви «се отнасят и за местата за поклонение, които са разположени в обществени, общински, благотворителни служби, служби за обществено полезна дейност или други служби, учреждения и съоръжения (например: на болници и психиатрии, на старчески домове, на пансиони, на гробища, на лагери) и в частни имоти, сгради и предприятия (например: жилищни комплекси, центрове за различни събития и за хотели)», както и в т.5. за «храмовете, и местата за почит от всякакъв вид, които са разположени в Свещените Обители, Монастирите, и за всеки вид юридически/канонически режим на местата за живеене в Монастир» на територията на Гърция. Тук се уточнява, че «броят на поклонниците, които могат да бъдат приемани дневно (без нощуване) не може да надхвърля съответно един (1) човек на 5 кв. м. в Католикона (главният Храм на Монстатира) или в централното място за почит в Монастира, или на мястото, където живеят монасите в Монастира, където не може да има повече от 100 човека».

По отношение на «Свещените Обители в Света Гора всички забрани за посещения и необходими превантивни мерки се решават от Управителя на Атон, след предварително информиране на Свещения Кинотис…»

«7. Настоящото решение е в сила за времевия период от 06.06.2020г. до 09.07.2020г.

Това решение да бъде публикувано във Вестника на Правителството

Атина, 02 юни 2020 г.

Министрите

на образованието и вероизповеданията

НИКИ КЕРАМЕОС

и

на здравето

ВАСИЛИОС КЕКИЛИЯС»


DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal