Ο π. Νικόλαος Μάταρ δεν ανήκει εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων

Ο π. Νικόλαος Μάταρ, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Γενεθλίου της Θεοτόκου εις την πόλιν Corona της πολιτείας  Καλιφορνίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εξακολουθεί ψευδώς να ισχυρίζηται ότι ενεργεί υπό την ευλογίαν και καθοδήγησιν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων παρά τα αναρτώμενα ενταύθα, Απολυτήριον Γράμμα, Release Letter, το οποίον εχορηγήθη αυτώ από του έτους 2018 και απεστάλη εις την κανονικήν Εκκλησιαστικήν αυτού Αρχήν, ήτοι τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Φασιανής κ. Αντώνιον εις Νέαν Υόρκην:

Αριθμ. Πρωτ.

       75

Τω Θεοφιλεστάτω

Επισκόπω Φασιανής

κ. Αντωνίω

Πρωτοσυγκελλεύοντι Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Εις Νέαν Υόρκην

Θεοφιλέστατε,

Μετά πολλής αδελφικής αγάπης εκομισάμην την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 210/17 και από 28ης Νοεμβρίου 2017 επιστολήν της υμετέρας λίαν αγαπητής Θεοφιλίας, αναφορικώς με την υπόθεσιν του εν Corona Καλιφορνίας πρεσβυτέρου Νικολάου Μάταρ και της Κοινότητος του Γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, ήτις ηρνήθη να υπαχθή εις την πνευματικήν εποπτείαν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής.

Διαμελετήσαντες όθεν ταύτην εις την Συνεδρίαν της Αγίας και Ιεράς ημών Συνόδου, καθηκόντως φέρω εις γνώσιν της υμετέρας Θεοφιλίας, ότι το ημέτερον Πατριαρχείον από της ιδρύσεως του εν Αμερική Βικαριάτου και εντεύθεν ουδεμίαν οργανικήν σχέσιν έχει μετά του ως άνω ιερέως, εχορηγήσαμεν δε εις αυτόν Απολυτήριον Γράμμα, καθότι ούτος ετύγχανε κανονική χειροτονία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων.

Εφ’ οις, συναποστέλλων αντίγραφον του Απολυτηρίου Γράμματος αυτού,  διαβιβάζω αυτή τας ευχάς και την αγάπην  του Μακαριωτάτου και αποδίδων αυτή τον εν Κυρίω ασπασμόν από του Παναγίου και Ζωοδόχου  Αυτού Τάφου, διατελώ.

Εν τη Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ ‚ϐιη΄ Φεβρουαρίου  θ΄.

Μετά της εν Κυρίω αγάπης,

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης

Γέρων Αρχιγραμματεύς


RELEASE LETTER

By this Patriarchal letter, We verify that the Reverend Father Nikolaos Matar, a priest of the Patriarchate of Jerusalem, following a resolution of the Holy and Sacred Synod that was duly convened on 22 FEBRUARY 2018, has been canonically released from the roll of the clergy of the Patriarchate.

This release was granted without prejudice or as a consequence of any ecclesiastical discipline, and Father Nikolaos Matar is free to be received into any canonical Orthodox jurisdiction without impediment.

In witness thereof, We have caused Our seal to be affixed to this Letter in the Holy City of Jerusalem, on the 19th day of MARCH in the year of Our Lord 2018.

THEOPHILOS III

PATRIARCH OF JERUSALEM

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων καταγγέλλει την εκμετάλλευσιν του ονόματος αυτού και των ιστοσελίδων αυτού και προσεπιδηλοί ότι ουδεμίαν σχέσιν, συνεργασίαν ή επικοινωνίαν έχει μετά του Πατρός Νικολάου Μάταρ προς γνώσιν και ωφέλειαν του Ορθοδόξου ποιμνίου εν Αμερική και αλλαχού.

Πηγή: Πατριαρχεῖον Ιεροσολύμων

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal