Начало » Разни » COVID-19 » Послание на Вселенския Патриарх Вартоломей за Деня на Земята 2020 | Message of H.A.H. Ecumenical Patriarch Bartholomew on Earth Day 2020

Послание на Вселенския Патриарх Вартоломей за Деня на Земята 2020 | Message of H.A.H. Ecumenical Patriarch Bartholomew on Earth Day 2020


Превод: Йордан Георгиев

* * 
Послание на Негово Божествено Всесветейшество Вселенския Патриарх Вартоломей за Деня на Земята 2020

Тази година се навършват 50 години от Деня на Земята, чиято мисия е да работи с граждански и религиозни общности за разработване на местни решения на глобални проблеми, включително изменение на климата, замърсяване с пластмаса и заплахи за биоразнообразието. Денят на Земята насърчава програми, като се започне от действия с ниско въздействие до „милиард зелени актове“ за справяне с първостепенното предизвикателство на нашето време.

Разбира се, всеки ден е ден на земята! Всеки ден е възможност да празнуваме: «Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея» (Пс. 23:1). Всеки ден е напомняне за нашата уязвимост и солидарност. В действителност, повече от всякога ние също се страхуваме от нашата отговорност към земята и един към друг, в светлината на тази взаимозависимост между земята и всичките ѝ обитатели. Екологичната отговорност и зачитането на светостта и красотата на всяка човешка личност, на възрастните и хората с увреждания, на бедните и маргинализираните*, болните и страдащите днес, са универсалният категоричен императив** за цялото човечество.

През последните седмици тревожното разпространение на коронавирусната болест 2019 (Covid-19) болезнено ни напомни за взаимосвързаността между хората по целия свят. Така че ние сме задължени да размислим допълнително върху крайната необходимост и неотложната нужда за нашия отговор по спорните въпроси (разногласия – Бел. прев.), които все повече набират скорост и заплашват нашето оцеляване.

Макар че може да се наложи да направим обстойни сравнения или опростяващи връзки между човешкото въздействие върху околната среда и глобална криза като Covid-19. Не можем ли да се чудим дали задължителната изолация на човека за предотвратяване на разпространението на вируса е довела до по-чиста вода и по-чист въздух, както и при преоценката на нашата връзка с природата и нейната способност да ни изцерява? Ще побързаме да добавим, разбира се, че никоя загуба на човешки живот не може да оправдае каквото и да е екологично обновяване на планетата, но няма съмнение, че индивидуалните действия и реакцията на общността са жизненоважни при срещата с изменението на климата и пандемията от коронавирус. И горещо се молим за бързото връщане към нормалността в тези сюрреалистични (кошмарни – Бел. прев.) времена. Кризата е време за ясна и окончателна преценка. А кризата Covid-19 е непреодолим момент на истината, както и оценка на нашето уважение и отношение към скъпоценните таланти, които сме получили и са ни били поверени от Бог.

През последните десетилетия ние подчертавахме и декларирахме, че когато сме изолирани от Бога, тогава неизбежно, ако не и по невнимание, експлоатираме ресурсите на планетата. Всъщност ние многократно сме свързвали и дори идентифицирали подобно поведение срещу Божието творение с греха. Подобно на нас, и земята страда от „изолация“ и отчуждение. «Всички твари заедно стенат и се мъчат досега… с нетърпение ожидат… тяхното освобождение на синовете Божии» (Рим. 8:19–22***). Това време на неувереност и несигурност ни научи да се грижим един за друг. Ще се научим ли най-сетне да намалим нашето въздействие върху околната среда?

В резултат на екологичните смущения, породени от глобалната криза на тази пандемия от коронавирус, тази година Денят на Земята ще бъде отбелязан виртуално в целия свят. Колко парадоксално е, че земята продължава да ни вдъхновява, наставлява и приканва да подновим своя ангажимент (задължение – Бел. прев.) и да възстановим завета с творението. Как ще отговорим? Нашата молитва е този критичен момент да бъде за всички нас и за цялата планета или повод за обновление и изкупление, за освобождение и преображение, както и за вдъхновение и просветление.


* Маргинал – човек, който се намира на границата на различни социални групи, системи, култури; намиращ се под влиянието на противоречащи си норми, ценности и т.н. Маргинална група от хора – група, отхвърляща определени ценности и традиции на културата на групата, в която се намира, и утвърждаваща свои собствени норми и ценности. Синоними:отхвърлен, изхвърлен от обществото.
** Под категоричен императив се разбира следното:  Постъпвай така, че правилото на твоята воля винаги да може да стане принцип на всеобщото законодателство. Всъщност това е парафраза на древната истина: дръж се към другия така, както ти би искал той да се държи към тебе; прави това, което искаш другите правят.
***«Па и тварите с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии, защото тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята на Оногова, Който ги покори, с надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството на тлението при славното освобождение на синовете Божии. Защото знаем, че всички твари заедно стенат и се мъчат досега» (Рим. 8:19-22)

* *

Message of H.A.H. Ecumenical Patriarch Bartholomew on Earth Day 2020

This year marks the 50th anniversary of Earth Day, whose mission is to work with civil and faith communities for developing local solutions to global problems, including climate change, plastic pollution, and threats to biodiversity. Earth Day promotes programs ranging from low-impact actions to “a billion acts of green” to address the paramount challenge of our time. 

Of course, every day is earth day! Every day is an opportunity to celebrate “the earth as the Lord’s and that all who dwell therein belong to the Lord” (Psalm 24.1). Every day is a reminder of our vulnerability and solidarity. In fact, today, more than ever, we are also reminded of our responsibility to the earth and each other in light of that interdependence between the earth and all its inhabitants. The ecological responsibility and the respect of the sacredness and the beauty of every human person, of the elderly and the disabled, the poor and the marginalized, the sick and the suffering, are today the universal categorical imperative for the whole humanity. 

In recent weeks, with the alarming spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), we have been painfully reminded of the interconnection among human beings throughout the world. So we are obliged to reflect further on the exigency and urgency of our response to issues that are increasingly gathering momentum and threatening our survival. 

While it may be strained to draw sweeping comparisons or simplistic connections between the human impact on the natural environment and a global crisis like COVID-19, can we not wonder whether the mandated human isolation to prevent the spread of the virus has resulted in clearer water and cleaner air and in a reevaluation of our relationship with nature and its ability to heal us? We hasten to add, of course, that no loss of human life can ever justify any ecological renewal of the planet, but there is no doubt that individual action and community response are vital in encountering climate change and the coronavirus pandemic. And we fervently pray for the quick return of normalcy in these surreal times. Crisis is a moment of clear and definitive judgment. And the COVID-19 crisis is a compelling moment of truth and assessment of our respect and regard for the precious gifts that we have received and been entrusted with by God. 

Over the past decades, we have underlined and declared that when we are isolated from God, then we, inevitably, if not inadvertently, also exploit the planet’s resources. Indeed, we have repeatedly associated and even identified such behavior against God’s creation with sin. Like us, the earth, too, is suffering from “isolation” and alienation. “The whole of creation is groaning with labor pains to this day . . . eagerly longing for . . . its liberation by the children of God” (Romans 8.19–22). This time of uncertainty and insecurity has taught us to care for one another. Will we also learn, at last, to mitigate our impact on the environment? 

As a result of the ecological disruption created by the global crisis of this coronavirus pandemic, Earth Day will be celebrated electronically this year throughout the world. How paradoxical that the earth continues to inspire, instruct, and invite us toward a renewed commitment and restored covenant with creation. How will we respond? Our prayer is that this critical moment will be for all of us and for the entire planet an occasion for renewal and redemption, for liberation and transformation, as well as for inspiration and illumination.

Източник: Νυχθημερόν

Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal