Начало » Православна Църква » Нови поместни църкви » Православна Църква на България » ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ 2020 * PATRIARCHAL AND SYNODAL PASCHAL EPISTLE 2020

ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ 2020 * PATRIARCHAL AND SYNODAL PASCHAL EPISTLE 2020


ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Необичайна е атмосферата, в която по Божие допущение през настоящата година посрещаме Възкресението на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Изпитание е за всички нас да ликуваме с дивната вест за Възкресението и за победата над смъртта в дни, когато около нас има толкова много преждевременно погубен живот. Жертви, дадени в неравна битка с разпространила се из целия свят гибелна пандемия, която не подминава и нас. И макар страната ни да преживява всичко случващо се по-леко и по-безболезнено в сравнение с други близки и далечни за нас страни, повсеместното страдание и мъката на толкова много хора не могат да не се отразят на чувствителността ни и да не поставят пред всекиго от нас множество нелеки за осмисляне и разрешаване въпроси.

Същевременно обаче тъкмо ние – вярващите в Христа и изповядващите Неговото свято име, най-малко от всички следва да се поддаваме на отчаяние и на пораженчество, защото нашата вяра е вяра в Живия Бог, Който проводи в света Единородния Свой Син „да подири и спаси погиналото“ (Мат. 18:11). Защото нашият Бог „не е Бог на мъртви, а на живи“ (Мат. 22:32), Който „иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината“ (1 Тим. 2:4).

Ето защо, възлюбени, макар и покрусени от случващото се с нас и около нас през последните месеци, макар и скърбящи за многобройните жертви на покосяващата света ни зараза, ние не изоставяме вярата си, нито скърбим като онези, „които нямат надежда“ (1 Сол. 4:13), но именно днес, в светлия ден на Възкресението, отново ясно заявяваме пред света и изповядваме тържеството на Живота.

„В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците“ (Йоан. 1:4) – така свидетелства божественият евангелист, такова е и свидетелството на празния гроб, който първи видяха жените-мироносици и първи от всички чуха: „Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна“ (Лука. 24:6). Животът, за който четем при светия евангелист, е живот, извиращ от Самия божествен Източник на живота, и светлината, за която той свидетелства, свети и просветлява и днес, когато с вяра и непомрачена надежда принасяме и ние нашето свидетелство за Възкръсналия от мъртвите Господ, Изкупител и Спасител наш Иисус Христос.

В деня на Възкресението отечески се обръщаме към всички вас и към цялото наше общество с послание за утеха в скръбта и надежда за вечен живот, със съпричастност към всеки, който е болен и страда, както и към всеки, когото пандемията е лишила от близки и обични на сърцето му роднини, приятели или колеги. Хилядолетният опит на светата Христова Църква ни учи, че нищо в сътворения от Бога свят не може да се осъществи без Божието съизволение, и ни насърчава във всяко явление от земния ни живот да виждаме знак на божественото човеколюбие, във всичко да търсим благия и спасителен за човека Божи промисъл.

Нека едновременно с покрусата от преживяваната от всички трагедия, но и с твърда вяра и надежда във Всеобщото възкресение и вечния живот, да използваме случващото се като повод да се обърнем навътре към себе си и да се запитаме как живеем ние днес – всеки от нас, индивидуално, и всички заедно, като общество.

Как управляваме днес поверения ни от Небесния Отец наш земен дом, който Той е сътворил и е определил за нас в зората на Сътворението, за да го обитаваме като добри стопани? Пазим ли в съзнанието си необходимостта да се грижим за този дом така, както Той очаква от нас? Само болката и трагедията на случващото се ли забелязваме днес, или виждаме в него и възможността да намалим забързания ход на нашето всекидневие и да се помъчим да изправим своите пътища?

Днес, в деня на Христовото всепобедно Възкресение, но и на ширещото се сред нас бедствие, тези и други подобни на тях въпроси стоят изправени пред нас както никога и очакват нашия отговор. Дали заедно с Богочовека Господ наш Иисус Христос и с цялата Църква ще изберем страната на живота, събирайки си съкровища за вечния живот, или ще трупаме нашите съкровища „на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат“ (Мат. 6:19)? Дали като верни Божии чеда и съработници ще даваме най-доброто от себе си за осъществяването чрез нас на божественото домостроителство за света и творението, или ще нехаем за Божията свята воля?

В деня на Възкресението нашата мисъл и нашата молитва е за всички онези, които вече не са между нас – да бъдат опростени, помилвани и приети от Небесния наш Отец и да получат дял в Царството на светлината и вечния живот. Молим се и за тези, които се борят с коварната зараза и особено за лекарите и медицинските работници, и за всички, които поемат най-тежкия удар в битката за живота.

Нека вестта за Христовото Възкресение сгрява сърцата на всички нас и светлината, изгряла в утрото от празния гроб, да просвещава умовете ни и да ни посочва верния път към Бога и към Царството, приготвено нам „от създание мира“ (Мат. 25:34)!

Поздравяваме с Христовото Възкресение всички верни чеда на Православната ни църква, в Родината и далеч от нея!

Благодатта, мирът и любовта на Възкръсналия от мъртвите Господ наш Иисус Христос да бъдат с всички нас!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД
† НЕОФИТ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И
МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ

ЧЛЕНОВЕ НА СВ. СИНОД:

† Сливенски митрополит ЙОАНИКИЙ
† На САЩ, Канада и Австралия митрополит ЙОСИФ
† Великотърновски митрополит ГРИГОРИЙ
† Плевенски митрополит ИГНАТИЙ
† Ловчански митрополит ГАВРИИЛ
† Пловдивски митрополит НИКОЛАЙ
† Доростолски митрополит АМВРОСИЙ
† Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙ
† Варненски и Великопреславски митрополит ЙОАН
† Неврокопски митрополит СЕРАФИМ
† Русенски митрополит НАУМ
† Старозагорски митрополит КИПРИАН
† Врачански митрополит ГРИГОРИЙ
† Видински митрополит ДАНИИЛ


PATRIARCHAL AND SYNODAL PASCHAL EPISTLE

Beloved in the Lord children of our Holy Church,

CHRIST IS RISEN!

Unusual is the atmosphere in which, under God’s admission, this year we are celebrating the Resurrection of our Lord and Saviour Jesus Christ. It is a trail for all of us to rejoice with the wondrous news about the Resurrection and about the defeat over death in days when around us there are so many untimely destroyed lives. Victims given in an unequal fight with the disastrous pandemic having spread all over the world, which hasn’t skipped us as well. And although our country is going through all that is happening more easily and more painlessly in comparison to other countries that are close and far from us, the ubiquitous suffering and grief of so many people cannot but affect our sensitivity and cannot but place before any of us many questions that are hard to make sense of and to solve.

Meanwhile, however, it is namely us – the ones believing in Christ and confessing His holy name, who least of all should yield to despair and defeatism, because our faith is a faith in the Living God, Who sent into the world His Only-Begotten Son “to save what was lost” (Matt. 18:11). Because our God “is not the God of the dead, but of the living” (Matt. 22:32), Who “desires all people to be saved and to come to the full knowledge of the truth” (1 Tim. 2:4).

That is why, beloved, although grieved from what has been happening with us and around us in the recent months, although mourning for the numerous victims of the infection mowing down our world, we don’t leave our faith, neither do we mourn as those “have no hope” (1 Thess. 4:13), but namely today, on the bright day of the Resurrection, we again clearly declare before the world and confess the triumph of Life.

“In Him was life, and the life was the light of men” (John 1:4) – in such a way the divine Gospel writer witnesses, such is the witnessing of the empty tomb, which the Myrrh-bearing Women first saw and they first of all heard: “Why do you seek the living among the dead? He is not here, but he is risen!” (Luke 24:6). The life about which we read from the holy Gospel writer is a life springing from the Very divine Source of life and the light about which it witnesses, is shining and enlightening even today, when with faith and unshadowed hope we also give our witness about our Lord, Redeemer and Saviour Jesus Christ Who has risen from the dead.

On the day of the Resurrection we fatherly turn to all of you and all our society with a message for consolation in the grief and hope for eternal life, with commiseration to everyone who is sick and is suffering, as well as to everyone whom the pandemic has deprived of close and beloved to their heart relatives, friends or colleagues. The millennial experience of our holy Church of Christ teaches us that nothing in the God-created world cannot be done without God’s consent, and encourages us in every event in our earthly life to see a sign of God’s philanthropy, in everything to search for the kind and saving for the human beings providence of God.

Let us, together with the grief from the tragedy experienced by all, but also with strong faith and hope in the General Resurrection and in the eternal life, use what is happening as an occasion to turn inside to ourselves and to ask ourselves how we are living today – each of us, individually, and all together, as a society.

How are we managing today the endowed to us by the Heavenly Father earthly home, which He created and assigned for us at the dawn of the Creation, in order for us to inhabit it as good householders? Do we keep in our conscience the necessity to take care of this home in such a way in which He expects from us? Do we notice only the pain and tragedy of what is happening today, or do we see in it also the opportunity to slow down the frenetic course of our everyday life and to seek to straighten our ways?

Today, on the day of the ever-victorious Resurrection of Christ, but also of the spreading among us disaster, these and other similar questions are facing us as never before and are waiting for our response. Would we, together with the God-Man our Lord Jesus Christ and the whole Church, choose the side of life, collecting treasures for the eternal life, or would we store up our treasures “on the earth, where moth and rust consume and where thieves break in and steal” (Matt. 6:19)? Would we, as faithful children and co-workers of God, give the best of ourselves for the accomplishment of God’s economy for the world and the creation, or would we be negligent for God’s holy will?

Оn the day of the Resurrection our thoughts and our prayers are for all those who are not among us anymore – to be forgiven, shown mercy and admitted by our Heavenly Father, and to receive a share in the Kingdom of light and eternal life. We also pray for those who are fighting with this perfidious infection and especially for the doctors and medical workers, and for all who are taking the hardest blow in the battle of life.

Let the news of the Resurrection of Christ warm up the hearts of us all and the light that has shone from the empty tomb at dawn enlighten our minds and show us the right way to God and to the Kingdom prepared for us “since the foundation of the world” (Matt. 25:34)!

On the occasion of the Resurrection of Christ, we are greeting all faithful children of our Orthodox Church – those in our Motherland and those far away from it!

May to all of us be the grace, peace and love from our Lord Jesus Christ Who has risen from the dead!

CHRIST IS RISEN!
HAPPY RESURRECTION OF CHRIST!

HEAD OF THE HOLY SYNOD
† NEOPHYTE
PATRIARCH OF BULGARIA
METROPOLITAN OF SOFIA

MEMBERS OF THE HOLY SYNOD:
† METROPOLITAN IOANIKIY OF SLIVEN
† METROPOLITAN YOSIF OF USA, CANADA AND AUSTRALIA
† METROPOLITAN GRIGORIY OF VELIKO TARNOVO
† METROPOLITAN IGNATIY OF PLEVEN
† METROPOLITAN GAVRIIL OF LOVECH
† METROPOLITAN NIKOLAY OF PLOVDIV
† METROPOLITAN AMVROSIY OF DOROSTOL
† METROPOLITAN ANTONIY OF WESTERN AND CENTRAL EUROPE
† METROPOLITAN YOAN OF VARNA AND VELICKY PRESLAV
† METROPOLITAN SERAPHIM OF NEVROKOP
† METROPOLITAN NAUM OF ROUSSE
† METROPOLITAN CYPRIAN OF STARA ZAGORA
† METROPOLITAN GRIGORIY OF VRATSA
† METROPOLITAN DANIIL OF VIDIN


Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal