Начало » Православна Църква » Древни църкви » Древна Патриаршия на Йерусалим » Комюнике от парасинагогата в Аман * Statement on the parasynagogue in Amman * Τὸ ἀνακοινωθέν τῆς παρασυναγωγῆς ἐν Ἀμμᾳν (BG – EN – GR)

Комюнике от парасинагогата в Аман * Statement on the parasynagogue in Amman * Τὸ ἀνακοινωθέν τῆς παρασυναγωγῆς ἐν Ἀμμᾳν (BG – EN – GR)


Превод: Йордан Георгиев

In other languages: RUS

От Doxologia INFONEWS публикуваме първата фаза от официалното комюнике от парасинагогата (самочинно сборище) в Аман, което в оригинал е на английски език.

Тази парасинагога се свиква противоканонично от Йерусалимския Патриарх Теофил III без да има това канонично право. Самочинността сред клириците в Църквата е сериозно канонично нарушение. В Църквата има строг ред и правила, които трябва да се спазват. Тези самочинни сборища са предвестник на схизма. Само Вселенският Патриарх може да спре това самочиние, защото ако се разчита само на пропагандираната самочинна съборност не по разум, наистина може да се стигне до отпадане на поместни Църкви от Православната Църква. 

На български език:

След инициативата за диалог и помирение, обявена през месец ноември 2019 г. от Йерусалимската Патриаршия и Негово Блаженство Патриарх Теофил III, днес Аманското братско семейно събиране беше домакин в столицата на Йордания, чрез присъствието на Предстоятелите и делегациите от различни Православни Църкви. Целта на събирането беше да се поднови диалогът и да се насърчи единството между братята в рамките на Православното общение.
След приключване на събранието, Предстоятелите и делегатите излезнаха със следното комюнике:
«На 26 февруари 2020 г. в Аман, Йордания, се проведе среща на Предстоятелите и представителите на поместните Православни Църкви с основния възглед за единство и помирение в рамките на Свещеното Православие. Участниците отбелязаха своето разбиране за страданията на Йерусалимската Патриаршия, за непосредствената опасност от схизма в рамките на нашето Православно общение.
В срещата взеха участие делегациите на: Православната Църква на Йерусалим, водена от Негово Блаженство Йерусалимския Патриарх Теофил III, Руската Православна Църква, водена от Негово Светейшество Московския Патриарх и на цяла Русия Кирил, Сръбската Православна Църква, водена от Негово Светейшество Сръбския Патриарх Ириней, Румънската Православна Църква, водена от Негово Високопреосвещенство Митрополита на Търговище Нифон, Полската Православна Църква, водена от Негово Високопреосвещенство Люблинския и Хелмския Архиепископ Авел и Православната Църква на Чешките земи и Словакия, водена от Негово Блаженство Митрополита на Чешките земи и Словакия Растислав.
Участниците изразиха своята благодарност към Негово Величество Крал Абдула II, Крал на Хашемитското кралство на Йордания и Хашемитски попечител на християнските и мюсюлманските Свети места в Светата земя и на хората на Йордания за улесняването на домакинството на това събиране в тяхната столица Аман, отбелязвайки изключителната работа на Негово Величество в насърчаването на междуконфесионалния диалог в международен план.
Участниците благодариха и на Йерусалимската Патриаршия и на Негово Блаженство Патриарх Теофил за всички неумолими усилия, насочени към прокарване на пътя за диалог и обединяване на братята в скъпоценния дух на единството, отбелязвайки, че светлината, която се излъчва от Йерусалим, е свидетел на това, че Светият Град, който непрекъснато провъзгласява своя мултирелигиозно и мултикултурно разнообразие, радвайки се на своето съществуване като топъл дом за трите Авраамически религии, Християнството, Юдаизмът и Ислямът.
Делегациите декларираха, че това събиране е за да укрепи братските връзки между братята и техните Църкви, да насърчи връзките на Христовия мир между тях, да се застъпи за единството на Православните Църкви и да поднови диалога с молитвената надежда за постигане на помирение, там където е имало раздор.
В атмосферата на братска любов събралите се на сбирката се съгласиха, че решенията по въпроси от общоправославно значение, включително предоставянето на автокефалия на определени Църкви, трябва да бъдат финализирани в духа на всеправославния диалог и единство, и чрез всеправославен консенсус.
По отношение на настоящата църковна ситуация в Украйна участниците също признаха, че е необходим всеправославен диалог за излекуване и помирение.
По въпроса, касаещ Северна Македония, делегациите заявиха, че този въпрос трябва да бъде решен чрез диалог в рамките на Сръбската Православна Църква и с всеправославна подкрепа.
Що се отнася до Черна Гора, участващите делегации призоваха съответните власти да зачитат и поддържат основното имуществено право на собственост, включително и на тази в Църквата.
Делегациите се съгласиха, че братски ще се съберат, за предпочитане преди края на тази година, за да укрепят връзките на общението чрез молитва и диалог. Участниците се надяват, че Негово Светейшество Вселенският Патриарх Вартоломей с известното му старшинство по чест (πρεσβεα τιμήs) ще се присъедини към този диалог заедно със своите братя Предстоятели.
Делегациите се отзоваха на призива на своя брат Патриарх Теофил III да се помоли за света, за прекратяване на войната, болестите и страданията, и за всички християни, както и за единството на Православната Църква. Тази молитва трябва да се проведе в Майката Църква, в храма на  Възкресение (Божи Гроб) в Йерусалим, пред Светия гроб на Христос, от който Той Възкръсна и провъзгласи мир за света».

В оригинал на английски език:

Following the initiative for dialogue and reconciliation announced by the Patriarchate of Jerusalem, and His Beatitude Patriarch Theophilos III in November 2019, the Amman Fraternal Familial Gathering was hosted today in the capital of Jordan, with attendance of Primates and Delegations from various Orthodox churches. The purpose of the gathering was to renew dialogue and promote unity between brothers within the Orthodox Communion.
On the conclusion of the gathering, the Primates and Delegates issued the following statement:
«On February 26, 2020, a meeting of Primates and representatives of Local Orthodox Churches was held in Amman, Jordan, with the primary view of unity and reconciliation within Holy Orthodoxy. The participants noted their understanding of the anguish of the Patriarchate of Jerusalem for the imminent danger of schism within our Orthodox Communion.
Participating in the meeting were delegations of: the Orthodox Church of Jerusalem led by His Beatitude Patriarch Theophilos of Jerusalem, the Russian Orthodox Church led by His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia, the Serbian Orthodox Church led by His Holiness Patriarch Irinej of Serbia, the Romanian Orthodox Church led by His Eminence Metropolitan Nifon of Targoviste, the Polish Orthodox Church led by His Eminence Archbishop Abel of Lublin and Chełm, and the Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia led by His Beatitude Metropolitan Rastislav of the Czech Lands and Slovakia.
The participants expressed their gratitude to His Majesty King Abdullah II, King of the Hashemite Kingdom of Jordan and Hashemite Custodian of the Christian and Muslim Holy Places in the Holy Land and to the people of Jordan for facilitating the hosting of this gathering in their capital city, Amman, noting His Majesty’s outstanding work in promoting interfaith dialogue internationally.
The participants also thanked the Patriarchate of Jerusalem and His Beatitude Patriarch Theophilos for all the relentless efforts aimed at paving the way for dialogue and bringing brothers together in the precious spirit of unity, noting that the light that emanates from Jerusalem stands as a witness to that Holy City which continuously proclaims its multi-faith and multicultural tapestry rejoicing in its existence as the warm home for the three Abrahamic faiths, Christianity, Judaism and Islam.
The delegations declared that this gathering was to strengthen the fraternal bonds between brothers and their churches, to promote the bonds of peace in Christ among them, to advocate for the unity of the Orthodox churches, and to renew dialogue in the prayerful hope of bringing reconciliation where there has been discord.
In the atmosphere of fraternal love, those gathered for the meeting agreed that decisions concerning issues of Orthodox-wide importance, including the granting of autocephaly to particular Churches, should be finalised in a spirit of pan-Orthodox dialogue and unity, and with pan-Orthodox consensus.
Concerning the current ecclesiastical situation in the Ukraine the participants also recognised that a pan-Orthodox dialogue is necessary for healing and reconciliation.
In the matter concerning North Macedonia, the delegations stated that this matter is to be solved through dialogue within the Serbian Orthodox Church and with pan-Orthodox support.
Regarding Montenegro, the participating delegations urged the relevant authorities to respect and uphold the fundamental right of ownership of property including that of the Church.
The delegations agreed that they should gather as brothers, preferably before the end of this year, to strengthen the bonds of fellowship through prayer and dialogue. The participants hope that His Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew with his known seniority of honour (πρεσβεατιμήs) will join this dialogue along with his brother Primates.
The delegations embraced the call of their brother Patriarch Theophilos III to hold a prayer for the world, for an end to war, sickness and suffering, and for all the Christians as well as for the unity of the Orthodox Church. This prayer is to be held in the Mother Church, the Church of the Resurrection (Holy Sepulchre) in Jerusalem, before the Holy Tomb of Christ, from which He rose and proclaims peace to the world».

На гръцки език и английски език от ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO. Този сайт беше първият в света, който разпространи това комюнике на английски език. След това г-н Андреас Лударос го преведи на гръцки език. Вторият сайт в света, който разпространи това комюнике на английски, гръцки и български език беше Doxologia INFONEWS.

Μετά την πρωτοβουλία διαλόγου και συμφιλίωσης που ανακοινώθηκε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τον Μακαριότατο Πατριάρχη Θεόφιλο Γ’ τον Νοέμβριο του 2019, φιλοξενήθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας η Αδελφική Οικογενειακή Συγκέντρωση του Αμμάν με τη συμμετοχή Προκαθημένων και Αντιπροσωπειών από διάφορες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανανέωση του διαλόγου και η προώθηση της ενότητας μεταξύ αδελφών μέσα στην Ορθόδοξη Κοινωνία.
Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, οι Προκαθήμενοι και οι Αντιπρόσωποι εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Στις 26 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν της Ιορδανίας μια συνάντηση Προκαθημένων και εκπροσώπων τοπικών ορθόδοξων Εκκλησιών, με πρωταρχικό στόχο την ενότητα και τη συμφιλίωση εντός της Αγίας Ορθοδοξίας. Οι συμμετέχοντες σημείωσαν την κατανόησή τους για την αγωνία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για τον επικείμενο κίνδυνο του σχίσματος στην Ορθόδοξη Κοινωνία μας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπροσωπείες: της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ με επικεφαλής τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας υπό την ηγεσία του Πατριάρχη Κυρίλλου της Μόσχας και πάσης Ρωσίας, της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με επικεφαλής τον Πατριάρχη Ειρηναίο της Σερβίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας με επικεφαλής τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νήφωνα του Targoviste, της Πολωνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας υπό την ηγεσία του Αρχιεπισκόπου Αβελ του Lublin και Chełm και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Τσεχίας και της Σλοβακίας με επικεφαλής τον Μακαριότατο Ραστισλάφ της Τσεχίας και Σλοβακίας.
Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στον Βασιλιά του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και στον Χασεμιτικό Θεματοφύλακα των χριστιανικών και μουσουλμανικών ιερών τόπων στους Αγίους Τόπους και στον λαό της Ιορδανίας για τη διευκόλυνση της διοργάνωσης αυτής της συγκέντρωσης στην πρωτεύουσα τους, Αμμάν, σημειώνοντας το εξαιρετικό έργο της Μεγαλειότητάς του για την προώθηση του διεθνούς διαλόγου σε διεθνές επίπεδο.
Οι συμμετέχοντες ευχαρίστησαν επίσης το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τον Μακαριότατο Πατριάρχη Θεόφιλο για όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούσαν στην προετοιμασία του διαλόγου και την προσέγγιση των αδελφών με το πολύτιμο πνεύμα της ενότητας, επισημαίνοντας ότι το φως που προέρχεται από την Ιερουσαλήμ είναι μάρτυρας αυτού. Η Αγία Πόλη, η οποία διακηρύσσει διαρκώς την πολυπολιτισμικότητά  της, χαίρεται στην ύπαρξή της ως φιλόξενος τόπος για τις τρεις Αβραάμικες θρησκείες, τον Χριστιανισμό, τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ.
Οι αντιπροσωπείες δήλωσαν ότι αυτή η συγκέντρωση έγινε για να ενισχύσουν τους αδελφικούς δεσμούς μεταξύ των αδελφών Εκκλησιών τους, να προωθήσουν μεταξύ τους τους δεσμούς ειρήνης στον Χριστό, να υποστηρίξουν την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών και να ανανεώσουν το διάλογο με την ελπίδα να φέρουν τη συμφιλίωση όπου υπήρξε διαφωνία.
Στην ατμόσφαιρα της αδελφικής αγάπης, εκείνοι που συγκεντρώθηκαν για τη συνάντηση συμφώνησαν ότι οι αποφάσεις που αφορούν ζητήματα ορθόδοξης σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης αυτοκεφαλίας σε συγκεκριμένες Εκκλησίες, θα πρέπει να οριστικοποιηθούν με πνεύμα πανορθόδοξου διαλόγου και ενότητας, και Ορθόδοξη συναίνεση.
Όσον αφορά την τρέχουσα εκκλησιαστική κατάσταση στην Ουκρανία, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν επίσης ότι ένας πανορθόδοξος διάλογος είναι απαραίτητος για την επούλωση και τη συμφιλίωση.
Στο θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, οι αντιπροσωπείες δήλωσαν ότι το θέμα αυτό πρέπει να επιλυθεί μέσω διαλόγου εντός της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και με πανορθόδοξη υποστήριξη.
Όσον αφορά το Μαυροβούνιο, οι συμμετέχουσες αντιπροσωπείες κάλεσαν τις αρμόδιες αρχές να σεβαστούν και να υποστηρίξουν το θεμελιώδες δικαίωμα ιδιοκτησίας περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας της Εκκλησίας.
Οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν ότι πρέπει να συγκεντρωθούν ως αδελφοί, κατά προτίμηση πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, να ενισχύσουν τους δεσμούς της ειρήνης μέσω της προσευχής και του διαλόγου. Οι συμμετέχοντες ελπίζουν ότι η Παναγιότητά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που κατέχει τα πρεσβεία τιμής, θα συμμετάσχει σε αυτόν τον διάλογο μαζί με τους αδελφούς του Προκαθημένους.
Οι αντιπροσωπείες αγκάλιασαν την έκκληση του αδελφού τους Πατριάρχη Θεόφιλου Γ΄ να διεξάγουν μια προσευχή για τον κόσμο, για τον πόλεμο, την ασθένεια και τα βάσανα, για όλους τους χριστιανούς καθώς και για την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτή η προσευχή θα πραγματοποιηθεί στη Μητέρα Εκκλησία, τον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, μπροστά από τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού, από τον οποίο αναστήθηκε και διακηρύσσει την ειρήνη στον κόσμο».


Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal