Американският Архиепископ г-н Елпидофор изпрати писмо до Майк Помпео: В Черна Гора правата на православните християни се нарушават (BG – EN)Превод: Йордан Георгиев

Readin other languages: SRBДо Уважаемия Майкъл Р. Помпео                                   16 януари 2020
Държавен секретар при
Държавен Департамент на Съединените Щати
улица 2201 C, NW
Вашингтон DC 20520

Уважаеми господин Държавен секретар,

Като председател на Асамблеята (Събранието) на каноничните православни епископи в Съединените Щати имам особената чест да препоръчам на Вашето внимание специалната загриженост на православните християни в нашата страна за нашите братя и сестри в Черна Гора, където се нарушават религиозните свободи вследствие на неотдавнашното приемане на „Закона за религиозната свобода и статута на вероизповеданието“ от черногорския парламент.

Изпълнението на този закон изглежда като средство за конфискация на църковни сгради (имоти), построени преди 1918 г., за които няма официални документи за собственост. Нашите братя и сестри в Православната Църква в Черна Гора са пряко засегнати от тези мерки, които застрашават осемдесетгодишното непрекъснато духовно присъствие и културно наследство. Дълбоко съм загрижен за нарастващото напрежение в черногорското общество, във време, когато православните християни продължават мирните си протести в опит да защитят своите светии.

Ето защо, Ви призовавам да защитите православните християни в Черна Гора от всяка форма на нарушаване на техните човешки и религиозни права и Ви подкрепям изцяло в ръководените от Вас международни дипломатически средства за постигане на справедливи решения, както в тази ситуация, така и в други ситуации, които включват религиозните свободи по целия свят.

Моля се за мир в Черна Гора, религиозна свобода за всички и открит диалог с всички страни по отношение на този закон. Също така се моля и за Вашето семейство, както и за Съединените Американски Щати.

Искрено Ваш,
(подпис)
+ Архиепископ ЕЛПИДОФОР на Америка
Председател

***

Honorable Michael R. Pompeο                              16 January 2020
Secretary of State of the
United States Department of State
2201 C Street, NW
Washington DC 20520

Dear Mr. Secretary of State

As President of the Parliamentary Assembly of Canonical Orthodox Bishops in the United States, I have the special honor of recommending to your attention the particular concern of our country’s Orthodox Christians, for our brothers and sisters in Montenegro, who have been violating religious liberties following the recent adoption of the Religious Freedom and Religious Status Act ”By the Montenegrin Parliament.

The implementation of this law appears to be a means of confiscation of church property built before 1918, which lacks formal documentation of possession. Our brothers and sisters in the Orthodox Church in Montenegro are directly affected by these measures, which threaten the eighty-year continuous spiritual presence and cultural heritage. I am deeply concerned about the growing tension in Montenegrin society, at a time when Orthodox Christians continue their peaceful protests in an effort to protect their saints.

I urge you, therefore, to protect Orthodox Christians in Montenegro against any form of violation of their human and religious rights, and I fully support you in your leadership of international diplomatic approaches in reaching equitable solutions, both in this situation and in other situations which include religious freedoms around the world.

I pray for peace in Montenegro, religious freedom for all and open dialogue with all parties on this law. I also pray for your family and the United States of America.

Sincerely yours
(signature)
+ Archbishop ELPIDOPHOROS of America

Chairman

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal