Начало » Православна Църква » Нови поместни църкви » Православна Църква на Украйна » Черниговски Архиепископ Евстратий: Московската Патриаршия никога не е поставяла въпроса за валидността на хиротониите по време на преговорите с УАПЦ (BG) (EN) (UKR) (GR)

Черниговски Архиепископ Евстратий: Московската Патриаршия никога не е поставяла въпроса за валидността на хиротониите по време на преговорите с УАПЦ (BG) (EN) (UKR) (GR)


Автор: Архиепископ на Чернигов г-н Евстратий Зоря от Православната Църква на Украйна
Превод: Йордан Георгиев

С наближаването на Синода на Йерарсите на Еладската Църква московските сили правят опити за последен път да предотвратят по някакъв начин признаването на автокефалията на Православната Църква на Украйна (ПЦУ).

Тъй като те не могат да измислят нещо ново, затова многократно изкарват аргумента, който Московската Патриаршия използва в Украйна от три десетилетия. Те казват, че валидността на хиротониите на Йерарсите на ПЦУ е „съмнителна“.

Обадих се на Галицкия Митрополит, управляващ Ивано-Франковската епархия г-н Андрей (Амбрамчук), уведомих го за тези стари „новини“ и го попитах дали някой е поставял под въпрос епископското достойнство, когато той е общувал с представители на „Украинската“ Православна Църква–Московска Патриаршия УПЦ (МП)?

„Бях председател на официалната делегация от УАПЦ (Украинска Автокефална Православна Църква – тогава схизматична църковна структура) за диалог с „Украинската“ православна църква (Московска патриаршия), така че имах срещи и във Великата Лавра, и в УАПЦ.

И по време на срещите нашите събеседници, Епископи и клирици от УПЦ (МП) никога не повдигнаха въпроса за „каноничността“ на нашите хиротонии (ръкоположения – Бел. прев.). Напротив, веднъж когато бях с делегация в Лаврата се срещнах с покойния Митрополит Владимир (Сабодан), като след добрата ни среща той ми подари панагия, а на моя свещеник – кръст. Ако той не вярваше, че аз наистина съм йерарх или че свещеникът с мен е истински свещеник, тогава защо ни даде такива специални подаръци, които съответстват на нашето йерархично достойнство?“

И това е разбираемо, защото хиротонията му беше оглавена от каноничен йерарх – г-н Йоан (Боднарчук) – който е канонично ръкоположен в Руската Църква.

Също така си струва да се спомене, че настоящият Митрополит на Московската Патриаршия в Украйна г-н Онуфрий изпрати съболезнования до УАПЦ по повод кончината на Митрополит Методий, а също така приветства Поместния Събор на УАПЦ през 2015 г., на който беше избран Митрополит Макарий (Малетич) за нов предстоятел (сегашен Митрополит на Лвив от ПЦУ – Бел. прев.). И в деня на интронизацията му Митрополит Онуфрий изпрати свой представител, свещеник от Митрополията на Московската Патриаршия, който поздрави г-н Макари, връчвайки му букет с рози от Митрополит Онуфрий.


(EN)

As the Council of the Hierarchs of the Church of Greece approaches, the Moscow forces are making last-ditch attempts to somehow damage to the recognition of the autocephaly of the Orthodox Church of Ukraine.

They can’t come up with anything new, which is why they repeatedly pull the argument that the Moscow Patriarchate has been using in Ukraine for three decades. They say that the validity of the ordination of the hierarchs of the OCU is „doubtful“.

I called Metropolitan of Halych, the ruling hierarch of the Ivano-Frankivsk Eparchy kir Andrew, told about these old “news” and asked him, if anyone had questioned his bishops’ dignity while he communicating with representatives of the UOC (MP)?

“I was the chairman of the official delegation from the UAOC for dialogue with the Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate), so I had meetings in both the Lavra and the UAOC.

And during the meetings, our interlocutors, bishops and priests of the UOC (MP) never raised the question of the „legitimacy“ of our ordinations. On the contrary, once when I was with a delegation in Lavra and met with the late Metropolitan Volodymyr (Sabodan) – after our good meeting he presented me a panagia and my priest – a cross. If he did not believe that I was truly a hierarch, or a priest with me, he is a true priest – why did he give us such special gifts appropriate to our hierarchical dignity? ”

And this is understandable, because his ordination was headed by a legitimate hierarch, kir John (Bodnarchuk), who himself received ordination in the Russian Church.

It is also worth mentioning, that the current Metropolitan of the Moscow Patriarchate in Ukraine Onufriy sent condolences to the UAOC on the death of its Metropolitan Metodius, and also welcomed the UAOC Local Council in 2015, at which Metropolitan Makariy was elected its new head. And on the day of the enthronement, Metropolitan Onufriy sent his representative, a priest from the Metropolitanate of MP, who greeted kir Makariy and handed him a bouquet of roses from Metropolitan Onufriy.


(UKR)

З наближенням Собору ієрархів Елладської Церкви московські сили роблять останні відчайдушні спроби хоч якось зашкодити справі визнання автокефалії Православної Церкви України.

Нічого нового придумати не можуть, тому раз за разом витягають аргументацію, якою в Україні МП оперує вже три десятиліття. Мовляв, дійсність рукоположення у ієрархів ПЦУ «сумнівна».

Я зателефонував митрополиту Галицькому, керуючому Івано-Франківською єпархією владиці Андрію, розповів про ці старі «новини» і спитав, чи підчас спілкування з представниками УПЦ (МП) хтось ставив під сумнів його архієрейський сан?

«Я був головою офіційної делегації від УАПЦ для діалогу з Українською Православною Церквою (Московського Патріархату), тому мав зустрічі і в Лаврі, і у Патріярхії УАПЦ.

І під час зустрічей наші співрозмовники, архієреї та священики УПЦ (МП) ніколи не ставили питання про „законність“ наших хіротоній. Навпаки одного разу, коли я був з делегацією в Лаврі і зустрічався з покійним митрополитом Володимиром (Сабоданом) – після нашої доброї зустрічі він подарував мені панагію, а моєму священику – хрест. Якщо би він не вірив, що я справді ієрарх, або ж священик зі мною є справжній священик – чому він дарував нам такі особливі подарунки, відповідні до нашого сану?»

І це зрозуміло, бо його рукоположення очолював законний ієрарх, владика Іоан (Боднарчук), який сам отримав рукоположення в Російській Церкві.

Принагідно варто також згадати, що нинішній митрополит МП в Україні Онуфрій надсилав письмові співчуття до УАПЦ з приводу смерті її глави митрополита Мефодія, а також через архієрея вітав Помісний Собор УАПЦ 2015 р., на якому було обрано митрополита Макарія її новим главою, а на літургію в день інтронізації надіслав свого представника, священика з Митрополії МП, який вітав владику Макарія та вручив йому від митрополита Онуфрія букет троянд.(GR)

Καθώς πλησιάζει η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι δυνάμεις της Μόσχας καταβάλλουν τις ύστατες προσπάθειές τους ώστε να παρεμβάλουν κάποιο εμπόδιο στην αναγνώριση της Αυτοκεφαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Δεν μπορούν να σκαρφιστούν τίποτα καινούριο, γι’ αυτό και επανειλημμένως επαναφέρουν το επιχείρημα που το Πατριαρχείο Μόσχας χρησιμοποιεί στην Ουκρανία εδώ και δεκαετίες. Ισχυρίζονται ότι το κύρος των χειροτονιών των Ιεραρχών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας είναι «αμφίβολο».

Τηλεφώνησα στο Μητροπολίτη Χάλιτς, τον οικείο ποιμενάρχη της επαρχίας Ιβάνο-Φρανκίφσκ κ. Ανδρέα (Αμπραμτσούκ), τον ενημέρωσα σχετικά με αυτά τα μπαγιάτικα «νέα» και τον ρώτησα εάν οποιοσδήποτε είχε θέσει σε αμφισβήτηση το κύρος του επισκοπικού του αξιώματος τον καιρό που είχε επαφές με εκπροσώπους της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας.

«Ήμουν ο πρόεδρος της επίσημης αντιπροσωπείας της Ουκρανικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας στον διάλογο με την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου Μόσχας, οπότε είχα συμμετάσχει σε συναντήσεις τόσο στη Λαύρα του Κιέβου όσο και στις εγκαταστάσεις της Ουκρανικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Και κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, οι συνομιλητές μας, επίσκοποι και κληρικοί της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας, ποτέ δεν έθεσαν ζήτημα για την «κανονικότητα» των χειροτονιών μας. Αντίθετα, μια φορά όταν ήμουν με μια αντιπροσωπεία στη Λαύρα και συναντηθήκαμε με τον αείμνηστο Μητροπολίτη Βλαδίμηρο (Σάμπονταν), μετά την καλή μας συνάντηση, προσέφερε ως δώρα σε εμένα ένα εγκόλπιο και στον συνοδό ιερέα μου ένα σταυρό. Εάν δεν πίστευε ότι εγώ είμαι πραγματικός Ιεράρχης και ο συνοδός μου ένας αληθινός ιερέας, τότε γιατί μας προσέφερε αυτά τα ιδιαίτερα δώρα που ήταν αντίστοιχα με το ιερατικό μας αξίωμα;»

Και αυτό είναι κατανοητό, διότι η χειροτονία του είχε γίνει με προεξάρχοντα ένα κανονικό Ιεράρχη, τον Ιωάννη Μποντναρτσούκ, που ο ίδιος είχε χειροτονηθεί κανονικά στους κόλπους της Ρωσικής Εκκλησίας.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι ο νυν Μητροπολίτης του Πατριαρχείου Μόσχας στην Ουκρανία, ο Ονούφριος, απέστειλε συλλυπητήρια στην Ουκρανική Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία όταν εξεδήμησε ο Μητροπολίτης τους Μεθόδιος και επίσης συνεχάρη την Τοπική Σύνοδο της Ουκρανικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας το 2015, επί τη εκλογή ως νέου επικεφαλής της του Μητροπολίτη Μακάριου (Μαλέτιτς). Και κατά την ημέρα της ενθρονίσεως, ο Μητροπολίτης Ονούφριος απέστειλε ως εκπρόσωπό του ένα ιερέα της Μητροπόλεως του Πατριαρχείου Μόσχας, ο οποίος χαιρέτισε τον Μητροπολίτη Μακάριο και του προσέφερε, εκ μέρους του Μητροπολίτη Ονούφριου, ένα μπουκέτο με τριαντάφυλλα. 

Източник на гръцкия превод: Ρωμαλέω Φρονήματι


Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal