Общи условия

Администраторите и редакторите на Doxologia INFONEWS носят отговорност само за публикуваните авторски материали на сайта, на които (материали) като автор е посочено името на сайта Doxologia INFONEWS. При ползването на друг източник на информация, то той задължително е цитиран и вината за евентуална неточност, неизчерпателност или невярна информация не е в Doxologia INFONEWS.

Администраторите и редакторите на Doxologia INFONEWS не носят отговорност за съдържанието на коментарите от читатели, разположени под публикациите в сайта. Няма да се толерира неуважение към Бога, Светото Писание, Свещеното Предание, Църквата, вярата, ближните; а още по-малко и богопротивната ерес – етнофилетизъм!

Ако забележите нарушение на нечии авторски права от наша страна, молим да ни извините и да ни съобщите, а ние ще реагираме.

Тези условия могат да се променят по всяко време от редакцията на сайта.